Avui s’ha arribat a un acord que permet desconvocar la vaga del Conveni col·lectiu de treball per a la Indústria Metal·logràfica de Catalunya

El conveni tindrà una vigència del 2022-2024, amb un increment del 4,5% pel 2022, el 3,5% pel 2023 i un 3% pel 2024.

Se estableix una clàusula de revisió de garantia salarial en la quantia del 85% del diferencial entre la suma dels IPC reals dels anys 2022, 2023 i la suma dels increments pactats per a cadascun d’aquest anys, de forma que les taules de l’any 2025 s’incrementaran a 1 de gener de 2025 en aquest percentatge.

Mitjançant una disposició transitòria, s’eliminarà per els anys de vigència, la clàusula del conveni sobre compensació i absorció.

S’estableix un permís retribuït d’una jornada i mitja, entenen per jornada de 8 hores apartir del 2023, amb el mateix redactat que el de la Disposició Transitòria però com a clàusula del Conveni, llevat de la posibilitat d’agafar el permís per hores.