Després de les últimes reunions entre UGT, CCOO i la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) la qual s’ha mostrat enrocada amb propostes insuficients per als treballadors i treballadores del sector durant molt de temps, aquesta tarda s’ha arribat a un preacord de Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona.

La negociació ha estat molt intensa, el conflicte en el sector porta mesos persistint, però finalment s’ha pogut arribar a uns certs punts d’acord entre totes dues parts:

“Vigència del conveni col·lectiu: de l’any 2022 a l’any 2024.

S’arriba a un principi d’Acord en el Conveni per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, en la reunió celebrada avui amb la mediació del Departament de Treball.

  • Per a l’any 2022, s’acorda un increment del 4,2%
  • Per a l’any 2023, s’acorda un increment del 3,9%
  • Per a l’any 2024, s’acorda un increment del 3,9%

S’estableix una clàusula de revisió de garantia salarial en la quantitat del 85% del diferencial entre la suma dels IPCs reals dels anys 2022, 2023 i 2024 i la suma dels increments pactats per a cadascun d’aquests anys, de forma que les taules salarials de l’any 2025 s’incrementaran a 1 de gener de 2025, en aquest percentatge.

S’estableix un permís retribuit d’una jornada i mitja, entenen per jornada la de 8 hores, a partir del 2023, amb el mateix redactat que el de la Disposició Transitòria però com a clàusula del Conveni, llevat de la posibilitat d’agafar el permís per hores.

Mitjançant una disposició transitòria, s’eliminarà per els anys de vigència del conveni la clàusula del conveni sobre compensació i absorció.”

Acabant l’acte amb el resultat amb AVINENÇA i, quedant, per tant desconvocada la vaga.