El Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización té per objectiu la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors i treballadores que fan servir equips que inclouen pantalles de visualització de dades. Per a l’aplicació d’aquesta normativa es disposa de la Guia tècnica per l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització d’equips amb pantalles de visualització, elaborada per l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, que depèn del Ministeri de Treball. Les guies tècniques són documents no vinculants elaborats per facilitar l’aplicació dels reials decrets de desplegament de la Llei de prevenció de riscos laborals. Aquesta guia de pantalles proporciona criteris i informació tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos en l’ús d’equips que incloguin pantalles de visualització, i s’ha actualitzat el mes de juny de 2021 per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius.

La primera modificació afecta la definició de pantalla de visualització. Segons el Reial decret, s’entén pantalla de visualització com una ‘pantalla alfanumèrica o gràfica, independentment del mètode de representació visual utilitzat’. La guia tècnica ha actualitzat aquesta definició interpretant què és un dispositiu electrònic utilitzat per a la presentació de text, imatges o vídeo transmesos de forma electrònica i sense que generi un registre permanent de la informació esmentada. Aquesta definició inclou totes les pantalles de visualització independentment de la tecnologia utilitzada per a la presentació. Amb això s’hi pretén incloure tots els nous dispositius, siguin portàtils, tauletes, etc., que es puguin fer servir actualment.

Un altre canvi significatiu és la determinació de què es considera treballador o treballadora amb pantalles de visualització de dades. La normativa determina que es considera persona treballadora amb pantalla de visualització de dades la que fa servir equips amb pantalles de forma habitual i durant una part rellevant del seu treball. Per interpretar què es considerava una part rellevant del seu treball, la guia tècnica anterior determinava un criteri basat en el temps d’ús. Directament es considerava si treballava amb pantalles un mínim de 4 hores diàries o 20 hores a la setmana. Si treballava entre 2 i 4 hores, segons uns requisits i no es consideraven treballadors si el seu ús era menor de 2 hores. Des del juny, aquest criteri basat en el temps d’ús s’ha eliminat.

Actualment és molt difícil establir una frontera que delimiti aquest concepte basant-se exclusivament en un determinat nombre d’hores d’ús diàries o setmanals. La probabilitat associada als riscos relatius a l’ús d’equips amb pantalles de visualització està relacionada principalment amb la freqüència d’ús, la durada, la intensitat i el ritme dels períodes d’ús continu d’aquests equips. Per això, la casuística i les diferents situacions que es poden donar fan que el nombre d’hores d’ús dels equips no sigui l’únic factor per delimitar de manera exacta i precisa qui ha de ser considerat treballador o treballadora amb aquest perfil als efectes del Reial decret. Per tant, serà un conjunt de factors associats a les condicions de treball i de la persona que ocupa el lloc, juntament amb els riscos presents, els que determinaran si l’usuari d’aquests equips pot ser considerat “treballador” a efectes del que disposa aquest reial decret.

Quan l’ús d’aquests equips sigui menys continu o freqüentment, s’hauran de valorar altres factors addicionals per determinar la condició de “treballador/a”. Alguns dels factors que es poden tenir en compte són:

  • El requeriment d’alts nivells d’atenció i de concentració per fer la tasca
  • L’existència de determinats requisits del treball com la necessitat d’obtenció ràpida d’informació
  • La necessitat d’atendre la possible aparició d’informació de forma continuada
  • La possibilitat que el ritme de treball sigui imposat pel mateix sistema
  • La impossibilitat de realitzar pauses voluntàries durant els períodes d’ús de l’equip
  • La repetibilitat de la tasca
  • La gravetat de les conseqüències davant dels possibles errors, etc.

La guia indica que de vegades pot resultar més pràctic i eficaç, des del punt de vista preventiu, estendre la condició de “treballador/a usuari/ària de pantalla de visualització de dades”, al si d’una empresa, a les persones que utilitzin equips amb pantalles de visualització, independentment del tipus d’ús que se’n faci.

Aquesta consideració pot simplificar l’adopció de mesures preventives i oferir més protecció al conjunt de la plantilla. Si es considera que una persona és usuària de pantalles de visualització de dades, significa que s’ha de gestionar el risc. Això vol dir que, s’ha d’identificar el risc, aplicar mesures de prevenció i estudiar-ne les repercussions mitjançant la vigilància de la salut.

Tanmateix, destaca el canvi de la metodologia d’avaluació de l’ús de pantalles per una llista de verificació de les disposicions mínimes com a eina de suport que no substitueix l’avaluació de riscos. L’actualització s’ha fet de forma integral i també dona més informació sobre l’aplicació de mesures per evitar o reduir els possibles riscos en quatre punts: compliment dels requisits legals, disseny del lloc de treball, organització del treball, i informació i formació. A més, canvia criteris tècnics en la vigilància de la salut, formació i informació, etc. En definitiva, s’ha fet una revisió de la gestió del risc de l’ús de pantalles, tan estès al nostre mercat laboral, amb la finalitat d’ampliar la protecció de treballadors i treballadores.

Podeu trobar informació sobre les mesures de prevenció de l’ús de pantalles en els documents següents: