ATUR FEBRER: GAIRABÉ 20.000 PERSONES MÉS EN ERTO I 81.563 LLOCS DE TREBALL MENYS QUE ARA FA UN ANY

0
325

L’atur juvenil continua creixent mes rere mes: augmenta més d’un 43% en un any i ja hi ha 41.879 joves en situació d’atur. Les persones de més de 45 anys ja representen més de la meitat del total de l’atur a Catalunya, i les persones immigrades, el 23,21%

Dades destacades:

Atur

 • Puja l’atur en 4.209 persones (+0,83%) situant en 512.290 persones les que estan en situació d’atur aquest mes. Són 117.076 persones més que ara fa un any (+29,62%).
 • A l’Estat espanyol, l’atur supera els quatre milions, situant-se en 789 persones, amb un increment intermensual de 44.436 persones (+1,12%), i un creixement interanual de 762.742 persones (+23,50%).
 • L’atur augmenta a totes les províncies: a Barcelona en 3.402 persones (+0,93%), a Tarragona en 493 persones (+0,79%), a Lleida en 180 persones (+0,66%) i  a Girona en 134 (+0,26%). Interanualmentl’atur també s’ha incrementat a totes les províncies: +83.037 persones a Barcelona (+28,86%), +14.326 persones a Tarragona (+29,50%), +13.123 persones a Girona (+34,62%), i +6.590 a Lleida (+31,36%).
 • Torna a créixer més l’atur entre les dones (+2.476 dones, +0,89%), que entre els homes (+1.733 homes, +0,76%). Interanualment, en termes absoluts, l’augment de l’atur masculí (+59.220 homes, +34,43%)és superior al femení (+57.856 dones (+25,92%). Aquest mes les dones representen el 54,87% del total de l’atur.
 • L’atur juvenil no deixa d’augmentar: tenim 41.879 joves en situació d’atur (+750 joves, +1,82%). Interanualment l’atur juvenil ha augmentat en 12.602 joves(+43,04%).
 • Continua incrementant-se també el nombrede persones majors de 45 anys en situació d’atur (+1.966 persones, +0,77%) i se situa en 258.047 persones. Interanualment ha augmentat en 46.346 persones (+21,89%). Representen el 50,37% del total de l’atur a Catalunya.
 • I també torna a pujar l’atur entre les persones immigrades, situant-se en 881 persones: +1.998 persones intermensualment i +36.296 persones interanualment.Representen el 23,21% del total de l’atur.
 • L’atur creix a tots els sectors, a excepció de la construcció, on es redueix en 283 persones.L’increment més significatiu ha estat als serveis (+3.337 persones), seguit de les persones sense ocupació anterior (+784 persones), l’agricultura (+250 persones) i la indústria (+121 persones). Interanualment l’atur puja en tots els sectors, destacant els serveis, amb 89.151 persones més en situació de desocupació (+30,88%).

 Afiliació a la seguretat social

 • Aquest mes creix l’afiliació a la seguretat social,amb 12.348 persones cotitzants més que el gener (+0,37%), però amb una pèrdua d’ocupació de 81.563 llocs de treball si comparem amb el febrer de l’any anterior (-2,37%). En total, 3.359.239 persones ocupades cotitzen a la seguretat social a Catalunya.

 Contractació

 • Baixa la contractació. S’han signat un total de 172.127 contractes, 8.668 menys que al gener (-4,79%), i 65.241 menys que ara fa un any (-27,49%)La contractació s’ha reduït a totes les províncies(Barcelona, -4.492 contractes; Tarragona, -3.250 contractes; Girona, -1.184 contractes) a excepció de Lleida, on s’ha incrementat lleugerament (+258 contractes). Interanualment s’han signat 65.241 contractes menys, amb un descens a totes les províncies, destacant els 619 contractes menys signats a la província de Barcelona.
 • Tot i això, s’han signat 27.132 contractes indefinits, 904 més que al gener (+3,45%), però 10.233 contractes menys que ara fa un any (-27.39%).
 • Baixa la contractació temporal: 9.572 contractes menys intermensualment(-6,19%), i 55.008 contractes temporals menys que l’any passat (-27,50%), amb un total de 995 contractes temporals registrats. La contractació de febrer torna a ser imminentment temporal: el 84,24% de la contractació.
 • Del total de contractes signats, el 74,26%ha estat del sector serveis (127.820 contractes). El 62,09% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (106.874 contractes).
 • El 52,61% dels contractes d’aquest mes els han signat homes(90.551 contractes) i el 47,39% dones (81.576 contractes).

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTOs)

 • Del total d’Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) presentats en la primera onada de la pandèmia Covid-19917 persones encara es troben en situació d’ERTO a Catalunya. D’elles, 34.106 es troben en situació d’ERTO per força major.
 • A més, 985 persones també estan en situació d’ERTOcom a conseqüència de la pròrroga d’aquest mecanisme per donar resposta a la segona onada de la Covid-19 (19.057 més que el mes anterior). D’aquestes, 20.651 persones estan en ERTO per impediment, 66.441 persones per limitació, 42.906 persones són de sectors especialment afectats (CNAE annex) i 7.987 formen part de la cadena de valor dels àmbits més castigats.
 • Així, aquest febrer un total de 190.902 catalans i catalanes estan afectats per un ERTO, el que suposa una increment de 19.763 persones treballadores més en situació d’ERTOrespecte al mes anterior.
 • En l’actualitat, de les persones en situació d’ERTO a Catalunya, 97.711 són dones (51,18%) i 93.191 homes (48,82%)

Protecció social

 • De les persones en situació d’atur, 261.956persones reben una prestació per desocupació i la taxa de cobertura se situa en el 51,56%.
 • 368 persones cobren unaprestació contributiva
 • 588 persones cobren unaprestació no contributiva.
 • El nombre de persones que no cobren prestacionsse situa en 125 persones (el 48,44% del total de l’atur registrat).
 • A Catalunya, des del mes d’abril s’han tramitat un total de 1.284.479 altes inicials de prestacions contributives dels ERTOs vinculades a la Covid-19(1.110.790 de suspensió i 173.689 parcials).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Onze mesos després de la declaració de l’estat d’alarma com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, seguim amb més atur, menys ocupació i més precarietat laboral i social.

A l’Estat espanyol s’ha sobrepassat la barrera dels 4 milions de persones en situació d’atur i la xifra a Catalunya arriba a les 512.290 persones, 117.076 persones més respecte al febrer de 2020. L’atur juvenil continua creixent mes rere mes, i també la desocupació entre les persones de més de 45 anys i les persones d’origen estranger.

També, s’ha incrementat el nombre de persones en situació d’ERTO (+19.963), situant-se en 190.902 persones. I tot i que aquest mes hi ha més cotitzants a la seguretat social, tenim 81.563 llocs de treball menys que ara fa un any.

Per una altra banda, del total de persones en situació d’atur, més del 48% no cobra una prestació, i 1.177.100 catalans i catalanes es troben en risc de pobresa o exclusió i 646.896 persones estan en risc de pobresa severa. La Renda Garantida de Ciutadania no arriba a protegir a una de cada quatre persones en situació de pobresa severa i del total d’expedients d’Ingrés Mínim vital només s’han resolt el 28,6% i el 67,6% s’han denegat (dades d’octubre 2020). Recordem també que 151.166 persones en situació d’ERTO han demanat l’ajut extraordinari per tenir ingressos baixos.

Davant aquest escenari, posem en valor els ERTOs com eina fonamental des de l’inici de la pandèmia per suavitzar l’impacte de la crisi sobre l’ocupació i l’activitat, tot i que no han pogut impedir la destrucció d’ocupació i l’increment de l’atur.

També és necessari reforçar i ampliar l’escut de protecció social, més allà inclús de la pandèmia, per lluitar contra la cronificació de la pobresa, l’augment de la vulnerabilitat de moltes persones i l’increment de les desigualtats socials.

La reactivació del mercat de treball depèn en gran mesura del control que puguem fer de la pandèmia. En aquest sentit, des del nostre sindicat insistim en la necessitat d’incrementar el ritme de vacunació de la població.

Per tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

 • Unspressupostos socials, amb més inversió pública, recuperant i superant els nivells de 2010, previ a les retallades, capaços de fer front a les necessitats de les persones i les empreses amb més dificultats.
 • Una distribució de la riquesa més equitativa i una fiscalitat suficient per afrontar l’emergència derivada de la pandèmia i assegurar la sostenibilitat i millora de l’estat de benestar.
 • La derogació immediata de les reformes laboralsdels anys 2010, 2012 i successives en la seva totalitat, com a punt de partida imprescindible per a la sortida de la crisi econòmica, sobre la base de salaris i condicions laborals dignes i treball de qualitat.
 • La derogació de la reforma de les pensionsdel 2013, per recuperar la confiança del nostre model públic de pensions i garantir definitivament la sostenibilitat del sistema de pensions i el poder adquisitiu de les persones pensionistes.
 • L’impuls de polítiques de reactivació econòmica, amb mesures immediates i urgents per compensar els sectors mes afectats per la crisi sanitària i les restriccions, així com la negociació urgent de plans de xoc per als sectors del turisme, l’hostaleria, la indústria, l’agrari i els serveis públics.
 • Un model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible, amb una aposta clara pel sector de la indústria, i amb una política industrial potent, capaç de generar ocupació de qualitat, basada en la innovació, el coneixement i la qualificació i amb unes condicions laborals dignes per a les persones treballadores, a l’alçada del que fan altres països europeus.
 • La utilització dels fons europeus Next Generationper l’assoliment del canvi de model productiu. S’ha de garantir que arribin a la ciutadania, que són generadors d’ocupació de qualitat i que només les empreses que demostrin la seva responsabilitat social hi puguin accedir.
 • L’enfortiment dels serveis públics, amb més inversió en equipaments de salut, educació, serveis socials, dependència, serveis d’ocupaciói tot el sector públic en general. I garantir unes condicions salarials i laborals dignes per als treballadors i treballadores del sector públic.
 • Implementar i agilitar la tramitació de les mesures de protecció socialaprovades recentment i les que ja existeixen, per evitar l’increment de la pobresa. Agilitar la gestió de les ajudes a les persones treballadores en ERTO amb baixos ingressos i fixes discontinus, la gestió de l’Ingrés Mínim Vital i augmentar la capacitat de resposta de la Renda Garantida de Ciutadana.
 • L’increment del Salari Mínim Interprofessional fins al 60% del salari mitjà del país, d’acord amb la Carta Social Europea, per evitar salaris per sota del llindar de la pobresa, millorar el poder adquisitiu de les persones treballadores i activar l’economia del nostre país.
 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • El compliment per part de les empreses i les administracions de l’obligació de garantir la seguretat i la salut de tots dels treballadors i les treballadoresconsensuant i establint les mesures i els protocols necessaris per desenvolupar el seu treball.
 • Unes polítiques actives d’ocupació d’impacte directesobre les persones treballadores més afectades per aquest crisi, amb itineraris personalitzats, incrementant el nombre d’orientadors i orientadores especialitzats, per tal de garantir una ràpida i adequada atenció a les persones.