Al 2024 cal abordar els problemes estructurals del mercat de treball que encara persisteixen i que continuen precaritzant les condicions laborals de treballadors i treballadores

Dades destacades del mes:

Atur

 • Catalunya tanca el 2023 amb 343.381 persones en situació d’atur: 957 persones menys que l’any anterior (-0,85%), tot i que 3.474 persones més que al novembre (+1,02%).
 • A l’Estat espanyol l’atur registrat es redueix, situant-se en 2.707.456 persones, 130.197 persones menys en un any (-4,59%) i 27.375 persones menys intermensualment (-1%).
 • L’atur es redueix interanualment a totes les províncies: 318 persones menys a Girona (-4,09%), -845 persones a Lleida (-4,68%), -750 persones a Tarragona (-1,80%) i 44 persones menys a Barcelona (-0,02%). Intermensualment, l’atur repunta a totes les demarcacions: +2.768 persones a Barcelona (+1,10%), +445 persones a Tarragona (+1,10%), +153 persones a Lleida (+0,90%) i +108 persones a Girona (+0,35%).
 • Interanualment l’atur es redueix més entre les dones (-1.828 dones, -0,92%) que entre els homes (-1.129 homes, -0,76%). Respecte al mes anterior, l’atur creix més entre els homes (+2.340 homes, +1,62%) que entre les dones (+1.134 dones, +0,58%). Hi ha 49.125 dones més en situació d’atur que homes, i representen aquest mes el 57,15% del total de l’atur (196.253 dones, per 147.128 homes).
 • Augmenta l’atur juvenil interanualment i se situa en 20.596 joves: 809 joves més que ara fa un any (+4,09%), tot i que són 352 joves menys que al novembre (-1,68%).
 • Decreix l’atur entre les persones majors de 45 anys respecte a l’any anterior, situant-se en 201.745 persones (-1.982 persones, -0,97%), tot i que intermensualment augmenta en 1.689 persones (+0,84%). Aquest mes representen el 58,75% del total de l’atur a Catalunya.
 • I s’incrementa l’atur registrat entre les persones estrangeres. Són 69.047 persones, 370 persones més interanualment (+2%), i 667 persones més respecte al novembre (+1%). Aquest mes representen el 20,11% del total de l’atur registrat.
 • Interanualment l’atur s’ha reduït a tots els sectors: -1.880 persones als serveis (-0,75%), -1.595 persones a la indústria (-4,06%), -573 persones a l’agricultura (-9,30%) i -113 persones a la construcció (-0,42%). Per contra, ha augmentat entre les persones sense ocupació anterior en 1.204 persones (+5,09%). Intermensualment, l’atur baixa lleugerament entre les persones sense ocupació (-128 persones, -0,51%) i l’agricultura (-7 persones, -0,13%). La resta de sectors experimenten increments respecte al novembre: +2.589 persones als serveis (+1,05%), +637 persones a la construcció (+2,45%) i +383 persones a la industria (+1,03%).

Afiliació a la seguretat social

 • L’any finalitza amb 3.709.808 persones cotitzants a la seguretat social. S’han creat 94.028 llocs de treball en un any (+2,60%), tot i que intermensualment s’han perdut 3.548 afiliacions (-0,10%).
 • A la província de Barcelona s’han creat 68.305 llocs de treball en un any, a Tarragona, 11.139 nous llocs de treball, a Girona, 10.239 llocs i a Lleida 4.345 nous llocs de treball. Intermensualment, l’afiliació ha augmentat a Lleida (+2.250 nous cotitzants), mentre que Girona (-2.553 cotitzants), Tarragona (-2.548 afiliats) i Barcelona (-696 cotitzants) han perdut ocupació.
 • El percentatge de persones cotitzants al règim general de la seguretat social amb contracte indefinit se situa aquest desembre en el 81,83% (80,52% al desembre’22 i el 68,30% al desembre’19). Així mateix, la temporalitat del total de persones cotitzants al règim general de la seguretat social continua reduint-se, i aquest mes se situa en l’11,65%, davant del 13,61% de l’any passat i el 26,04% del desembre’19.
 • Segons el règim general de la seguretat social, en un any, s’han creat 761 llocs de treball amb contracte indefinit a temps complert i 24.165 llocs de treball amb contracte indefinit a temps parcial, mentre que s’han destruït 37.942 llocs de treball temporals a temps complet i 9.455 llocs de treball temporals parcials.

Contractació

 • Es redueix la contractació. Aquest mes s’han signat un total de 160.957 contractes, 493 contractes menys que l’anterior (-27,97%), i 12.052 contractes menys interanualment (-6,97%).
 • A totes les províncies se signen menys contractes, tant mensual com interanualment.
 • Es redueix la contractació indefinida. 60.437 contractes indefinits signats, -29.795 contractes intermensualment (-33,02%), i -6.713 contractes interanualment (-10%). La contractació indefinida representa el 37,55% del total de la contractació mensual (fa un any representava el 38,81%).
 • La contractació temporal també decreix: 100.520 contractes temporals signats, 698 contractes menys intermensualment (-24,54%) i 5.339 contractes menys interanualment (-5,04%). La contractació temporal representa el 62,45% del total de la contractació mensual (fa un any suposava el 61,19%).
 • La contractació es redueix a tots els sectors, tant mensual com interanualment, destacant els serveis, que perd 51.231 contractes en un mes i 11.268 contractes en un any.
 • Del total de contractes signats aquest mes, el 81,67% ha estat del sector serveis (131.456 contractes), i d’aquests, el 37,51% ha estat indefinida. El 83,40% dels contractes signats a la construcció han estat indefinits, a l’agricultura el 68,13%, i a la indústria el 23,44%. El 51,04% del total de la contractació mensual ha estat del sector serveis i temporal.
 • Al desembre la contractació masculina i femenina ha estat molt similar: el 50,27% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (80.920 contractes) i el 49,73% dones (80.037 contractes).
 • El 2023 s’ha signat un total de 478.729 contractes, 359.847 contractes menys que l’any anterior (-12,68%). El 44,64% (1.106.627 contractes) indefinits (desembre’22, 41,36%).

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)

 • Disminueix el nombre de persones en situació d’ERTO. El desembre finalitza amb 058 persones en situació d’ERTO a Catalunya, 181 persones menys que el mes anterior, i 4.104 menys que ara fa un any. En l’actualitat, 1.728 persones estan incloses en ETOP i 330 persones en un ERTO per força major.
 • Del total de persones en ERTO, 769 són dones i 1.289 són homes. Les dones representen el 37,37% de les persones incloses en un ERTO.
 • El 31,44% de les persones tenen un ERTO parcial (647 persones) i el 68,56% un ERTO amb suspensió del contracte (1.411 persones).
 • A l’Estat espanyol 10.896 persones estan en situació d’ERTO.

Protecció social

 • 977 persones reben una prestació per desocupació i la taxa de cobertura se situa en el 71,78% (s’inclouen els treballadors fixos discontinus que es troben en període inactiu dins del contracte i cobren prestació).
  – 659 persones cobren una prestació contributiva.
  – 318 persones cobren una prestació no contributiva (el 41,53% del total de prestacions).
 • 930 persones no cobren prestacions per desocupació (el 28,22% del total de l’atur registrat).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

El 2023 finalitza amb menys atur, més ocupació i més estabilitat en la contractació, refermant la bona evolució del nostre mercat de treball, després de dos anys de vigència de la reforma laboral acordada entre sindicats, patronals i el govern de l’Estat espanyol.

Així, la temporalitat ha continuat reduint-se al llarg de l’any i el 44,64% del total de contractes signats el 2023 han estat indefinits, davant el 41,36% de l’any anterior i del 13,36% del 2019. I el 81,83% de les persones cotitzants al règim general de la seguretat social tenen un contracte indefinit, 1,31 punts percentuals més que l’any passat, augmentant la distància amb la dada de 2019, situada en el 68,30%.

En un any s’han creat 94.028 llocs de treball, 250.431 llocs de treball més des de l’any 2019, i s’ha sobrepassat per segon any consecutiu el màxim històric d’afiliació a la seguretat social, amb més de 3,7 milions de catalans i catalanes cotitzants.

Segons el règim general de la seguretat social, s’han creat 84.761 llocs de treball amb contracte indefinit a temps complert, 24.165 llocs de treball amb contracte indefinit a temps parcial i 6.057 llocs de treball fixos-discontinus, mentre que s’han destruït 37.942 llocs de treball temporals a temps complet i 9.455 llocs de treball temporals parcials.

També acabem l’any amb 343.381 persones en situació de desocupació, 2.957 persones menys en un any, assolint la xifra d’atur més baixa en un desembre a Catalunya des del 2007, i amb menys persones en situació d’ERTO.

De les dades mensuals d’aquest desembre destaquem el repunt de l’atur respecte al novembre en homes, dones, majors de 45 anys i persones estrangeres, tot i la reducció de la desocupació juvenil. I també la caiguda de la contractació i la destrucció de 3.548 llocs de treball en relació amb el mes anterior.

El nou any que tot just comença ha de servir-nos per assolir nous reptes i combatre els problemes estructurals del nostre mercat de treball que encara persisteixen i que continuen precaritzant les condicions laborals de milers de treballadors i treballadores al nostre país. Els aspectes pendents que han de centrar els nostres esforços aquest 2024 són, entre altres, l’increment dels salaris, la lluita contra la parcialitat involuntària, les jornades irregulars o les hores extres no reconegudes, facilitar l’accés al treball i millorar les condicions laborals de joves i dones, o l’erradicació de la cronificació de l’atur de llarga durada i molt llarga durada.

En aquest sentit, la UGT de Catalunya valorem positivament l’acord de mesures per impulsar la transformació del model productiu, amb llocs de treball dignes i millorar els instruments d’activació econòmica, per garantir el benestar de la nostra ciutadania amb protecció social i el reforç̧ dels serveis públics, en el marc dels nous Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2024, signat el passat 22 de desembre, entre les organitzacions sindicals i empresarials més representatives i el Govern de la Generalitat de Catalunya.

Aquest acord, consolida la participació dels agents socials en la fase inicial d’elaboració dels comptes de la Generalitat, reforça el diàleg social a Catalunya i impulsa mesures en l’àmbit de la protecció social, en la promoció de les polítiques d’ocupació, en l’àmbit del coneixement i de la formació i qualificació professionals, per a l’impuls de l’activitat productiva i la indústria.

La UGT de Catalunya insta al Govern i als grups parlamentaris a aprovar els nous Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2024 que garanteixin aquest acord del Consell del Diàleg Social.

D’altra banda, el govern de l’Estat espanyol mantindrà per aquest any la majoria de les mesures adoptades per fer front les conseqüències econòmiques derivades dels conflictes d’Ucraïna i el Pròxim Orient, com el manteniment del bo social energètic per als consumidors més vulnerables, l’IVA sobre els aliments bàsics, els ajuts al transport públic, la protecció anti-desnonament, entre altres.

Tot i això, la UGT de Catalunya alerta sobre l’establiment de terminis per a la finalització d’aquestes mesures i les conseqüències que això tindrà sobre les famílies i les persones treballadores de rendes mitges i baixes. Així mateix, reivindiquem la importància del diàleg social amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives per arribar a acords en matèria de política econòmica, social i laboral que afectin a les persones treballadores i la població en general.

Amb tot això, la UGT de Catalunya continuarà treballant aquest 2024 per:

 • Uns Pressupostos socials per al 2024, que tinguin com a objectiu la reducció de la desigualtat, la defensa els drets de la ciutadania, reduir i mitigar els efectes de la inflació sobre la població catalana, i que donin resposta a les necessitats reals de les persones i acabar amb les situacions de vulnerabilitat. I també que serveixin per reactivar la nostra economia, amb inversions reals per ajudar a impulsar un nou model productiu just i sostenible, que pugui fer front els reptes del canvi climàtic i la transició justa.
 • La consolidació per llei del salari mínim professional al 60% del salari mitjà, establir el Salari Mínim de Referència Català, per aconseguir que cap salari estigui per sota del 60 % del salari mitjà del país (1.319 euros per 14 pagues), i augmentar els salaris en consonància amb el nivell d’inflació i els beneficis empresarials.
 • Un model de protecció social que garanteixi els recursos suficients i estables en qualsevol moment de la vida, amb la millora i ampliació de la Renda Garantida de Ciutadania i amb una compatibilitat efectiva amb l’Ingrés Mínim Vital, i un sistema públic de pensions just, suficient i sostenible.
 • Avançar cap a la jornada de 32 hores setmanals i les 35 hores per llei, ara. Arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • Assolir nou model productiu més just i sostenible, capaç de conjugar la dinamització de la productivitat, la innovació, la qualificació i el coneixement amb la generació de llocs de treball decents, amb la millora del benestar social i amb la protecció mediambiental, per afrontar el repte de l’emergència climàtica i avançar en la sostenibilitat. Necessitem una indústria forta que aposti per les energies renovables, un model turístic sostenible i amb condicions de treball digne i un sector serveis amb valor afegit.
 • Un Servei Públic d’Ocupació modern, amb la inversió, els recursos i personal tècnic orientador necessaris per transformar-lo en un servei permanent i referent per a les persones treballadores, que busquen feina o volen progressar professionalment, i per a les empreses, amb una intermediació pública efectiva i de qualitat.
 • I l’enfortiment del Diàleg social i del marc català de relacions laborals, com a eina de participació entre el Govern i els Interlocutors Socials per desenvolupar les mesures dirigides a protegir les persones i garantir els seus drets socials i l’estat de benestar, a fomentar l’activitat econòmica generadora de treball digne i amb drets, i impulsar un model laboral més just, solidari i equilibrat.