Aquest document d’interès general ha estat elaborat per la UGT Confederal i va ser presentat el passat mes de gener per la secretaria de Polítiques Socials i Habitatge de la UGT, Ana Isabel García, amb l’objectiu d’erradicar una discriminació persistent i aconseguir una inclusió laboral que encara està lluny. Com ella mateixa va destacar, la inclusió laboral és un element clau pel desenvolupament personal i la participació social, a més d’un objectiu no només sindical sinó de justícia social, essencial per avançar cap a una societat cada vegada més igualitària i inclusiva, però la realitat mostra un entorn en el qual les persones amb discapacitat continuen tenint dificultats per accedir i romandre en el mercat laboral.

Les dades d’ocupació de 2022 van situar la taxa d’ocupació de les persones amb discapacitat en el 27,8% i la taxa d’atur en el 21,4%, amb una preocupant taxa d’inactivitat del 64,7%, uns percentatges que difereixen molt de les xifres de les persones sense discapacitat, establertes en el 68%, el 12% i el 22% respectivament. Quant a les dades de contractació, indiquen que en 2022 es van formalitzar 314.948 contractes per a persones amb discapacitat, que suposa només el 1,72% del total de contractes registrats. A més, tot i la reforma laboral, només 1 de cada 3 contractes de les persones amb discapacitat van ser indefinits, una precarietat que incideix tant en els salaris com en les cotitzacions i implica una repercussió negativa en el càlcul de prestacions socials com les pensions.

Des de la UGT promovem la igualtat integral de les persones amb discapacitat i la nostra acció sindical en els centres de treball va orientada a eliminar les dificultats que puguin sorgir a l’hora d’accedir a la feina i en el desenvolupament de l’activitat laboral, en les mateixes condicions que la resta de persones treballadores, i amb aquest objectiu s’ha elaborat aquesta guia, on es defineixen mesures de bones pràctiques a tenir en compte en la negociació col·lectiva. L’ocupació de les persones amb discapacitat és una de les prioritats del V Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva 2023-2025, en el que s’inclouen mesures específiques per actuar sobre els obstacles que impedeixen la seva inclusió laboral, promovent l’ocupació ordinària i l’accés a la contractació, així com el compliment de la normativa en la contractació, una intensificació en la actuació de la inspecció de treball, i una atenció especial a la discapacitat sobrevinguda.