Hi ha més de 200.000 persones en situació d’atur de llarga durada.

Dades del primer trimestre 2021: 

 • 700 persones en situació de desocupació a Catalunya, amb 88.100 persones més que ara fa un any (+21,40%),  però 38.200 persones menys que el trimestre anterior (-7,10%). Catalunya ha estat la comunitat autònoma on més ha pujat l’atur anual i la  segona en reducció de l’atur trimestral, per darrera de la comunitat de Madrid.
 • La taxa d’atur se situa en el 12,9%, 2,24 punts percentuals més que el 2020 i 0,97 p.p. menys que el trimestre anterior.
 • A l’Estat espanyol la taxa d’atur és del 15,98%, amb un total de 3.653.900 persones en situació d’atur: 340.900 persones més que el 2020 (+10,29%), tot i la reducció de 65.900 persones respecte al trimestre anterior (-1,77%).
 • Catalunya ha destruït 77.300 llocs de treball en un any (-2,24%), tot i que aquest trimestre hi ha 33.300 persones ocupades més (+1%). La taxa d’ocupació perd 1,5 punts percentuals respecte el 2020 i se situa en el 53,15%, amb un increment intertrimestral d’un 0,5%.
 • Creix la població activa respecte el 2020, amb 10.800 persones més (+0,28%), però aquest trimestre es baixa en 4.900 persones. La taxa d’activitat, se situa en el 61,02%, -0,1 punts percentuals que ara fa un any, i 0,1 p.p. menys que el trimestre anterior.
 • La població inactiva augmenta en 11.600 persones aquest trimestre, i en 18.900 persones interanualment.
 • La taxa de temporalitat se situa aquest trimestre en el 19,27%, 1,1 punts percentuals inferior a l’any passat, i 5 dècimes inferior al trimestre anterior, i la taxa de parcialitat en el 14,05%, inferior a la del 2020 (-0,7p.p.), però també al trimestre anterior (-0,2p.p).
 • La desocupació femenina (268.400 dones) és superior a la masculina (231.300 homes). Les dones representen el 53,71% del total de l’atur. Interanualment, tenim 57.500 dones més en situació d’atur i 30.500 homes més. Trimestralment la reducció de l’atur s’ha produït fonamentalment entre els homes: 28.500 homes menys desocupats per 9.700 dones menys desocupades. En aquest sentit, la taxa d’atur femenina (14,35%) continua sent superior a la masculina (11,55%).
 • La taxa de parcialitat femenina se situa aquest trimestre en el 21,11%, molt més superior a la masculina (7,67%). I la taxa de temporalitat femenina, se situa en el 22%, 2,73 p.p. per sobre de la general.
 • L’atur juvenil ha augmentat en 16.900 joves respecte al 2020, amb un increment del 20,26%, i se situa en 100.300 joves. Trimestralment, hi ha 15.900 joves menys en situació d’atur (-13,68%). Representen el 20,07% del total de l’atur. La taxa d’atur juvenil (33,40%) està 20,5 p.p. per sobre de la taxa d’atur general.
 • L’atur entre les persones estrangeres s’incrementa interanualment en 37.500 persones, tot i que intertrimestralment baixa en 22.400 persones. Representen el 32,12% del total de persones en situació de desocupació.
 • Per sectors, dels 300 llocs de treball que s’han destruït respecte a l’any anterior56.900 llocs són del sector serveis i 33.100 de la indústria. A la construcció s’han creat 13.200 llocs de treball en un any. Trimestralment, s’han creat  24.300 llocs de treball als serveis i 14.400 a la construcció però s’han destruït 8.900 a la indústria.
 • Aquest trimestre 207.200 persones porten més d’un any en situació d’atur – atur de llarga durada (el 41,46% del total) i d’aquestes, 99.400 persones porten més de 2 anys sense feina (47,97%).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Les dades de l’EPA del primer trimestre de 2021 que coneixem avui, reflecteixen l’efecte de la pandèmia de la covid-19 al nostre mercat de treball des de la seva irrupció fa un any: 88.100 persones en situació de desocupació i una taxa d’atur del 12,90%. S’han destruït 77.300 llocs de treball, 56.900 als serveis i 33.100 a la indústria. 

Tot i la creació d’ocupació d’aquest trimestre, amb 24.300 llocs de treball més als serveis i 14.400 més a la construcció, ens preocupa la destrucció d’ocupació que s’està produint a la indústria, amb la pèrdua de 8.300 llocs de treball en aquest sector en el primer trimestre de l’any.

Ens preocupa també increment de persones en situació d’atur de llarga durada, que aquest trimestre sobrepassa les 207.000 persones i, especialment, aquelles que porten més de dos anys desocupadesgairebé 100.000 persones aquest trimestre.

Les dones, les persones joves i les persones majors de 45 anys són les més afectades per un mercat de treball fràgil i precari, que també està experimentant les conseqüències de la pandèmia i que necessita un canvi de rumb urgent, cap a un altre model basat en la qualitat de l’ocupació. 

La vulnerabilitat de moltes llars i famílies, l’increment de la pobresa i de les desigualtats socials també s’han vist agreujades davant la manca de recursos de les persones. És necessari continuar mantenint l’escut social a persones i llars per atendre l’emergència social en la que es troben milers de famílies a Catalunya.

Per una altra banda, l’aixecament de certes restriccions de les activitats no essencials i a la mobilitat no ens pot fer perdre de vista allò important: controlar la pandèmia accelerant el procés de vacunació de la població per evitar la pèrdua de més vides i garantir l’activitat i l’ocupació. 

Així mateix, davant la celebració del Primer de Maig, animem a la població general a participar, complint estrictament les mesures de protecció i seguretat davant la covid-19, als actes programats sota el lema “EL PAÍS ESTÀ EN DEUTE AMB LA GENT TREBALLADORA”, per fer visible la necessitat de continuar lluitant per la defensa dels drets de totes les treballadores i treballadors.

Des de la UGT de Catalunya continuem reclamant: 

 • La derogació immediata de les reformes laborals dels anys 2010, 2012 i successives en la seva totalitat, com a punt de partida imprescindible per construir un model de relacions laborals més eficient i amb més drets per a tots els treballadors i treballadores.
 • La derogació de la reforma de les pensions del 2013, per recuperar la confiança del nostre model públic de pensions i garantir definitivament la sostenibilitat del sistema de pensions i el poder adquisitiu de les persones pensionistes.
 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • L’increment del Salari Mínim Interprofessional fins al 60% del salari mitjà del país, d’acord amb la Carta Social Europea, per evitar salaris per sota del llindar de la pobresa, millorar el poder adquisitiu de les persones treballadores i activar l’economia del nostre país.
 • La pròrroga de l’eina dels ERTO mentre duri la situació de crisi sanitària, per evitar que es produeixin més acomiadaments i suavitzar l’impacte sobre l’ocupació i l’activitat.
 • El compliment per part de les empreses i les administracions de l’obligació de garantir la seguretat i la salut de tots dels treballadors i les treballadores consensuant i establint les mesures i els protocols necessaris per desenvolupar el seu treball.
 • Un model productiubasat en la indústria, la innovació, el coneixement i la qualificació, capaç de generar ocupació de qualitat, amb unes condicions laborals dignes per a les persones treballadores.
 • Agilitar i facilitar la tramitació de subsidis per a les persones en situació que ha exhaurit totes les prestacions, per gestionar l’Ingrés Mínim vital i la RGC, de manera que es garanteixi la seva percepció a les persones beneficiàries el més aviat possible.
 • Dotar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya dels recursos humans i econòmics necessaris per disposar d’unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat i accessibles a tota la població.