NOVES MESURES DE CONCILIACIÓ, REAL DECRETO-LEY 5/2023

0
146

Avui s’ha publicat al BOE, el Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de juny per la qual s’adopten i prorroguen determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmics i socials de la Guerra d’Ucraïna, de recolzament a la reconstrucció de la illa de la Palma i a altres situacions de vulnerabilitat; de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils i conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors; i d’execució i compliment del Dret de la Unió Europea.

A partir de demà, 30 de juny, seran aplicables i per tant exigibles, els nous supòsits i les modificacions que preveu l’article 127 d’aquest RD-Llei que dona compliment a la transposició de la Directiva 2019/1158 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional de les persones progenitores i cuidadores.

Modificacions

 • No discriminació per ús dels drets de conciliació o coresponsabilitat de la vida familiar i laboral.

S’incorpora el fet que les persones no podran ser discriminades, directa o indirectament, per optar a un lloc de treball o bé un cop estiguin contractades per tracte desfavorable a dones o homes que facin ús dels seus drets de conciliació o coresponsabilitat de la vida familiar i laboral. (Modificació de la lletra c) de l’article 4.2 de l’ET).

 • Ampliació de les persones amb dret a l’adaptació de la durada i distribució de la jornada de treball.

Les persones treballadores tenen dret a sol·licitar adaptacions de la durada i distribució de la jornada de treball per fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida familiar i laboral.

També tindran aquest dret d’adaptació aquelles persones que tinguin necessitat de cura respecte els fills i filles majors de 12 anys, el cònjuge o parella de fet, familiars per consanguinitat fins el segon grau de la persona treballadora, això com d’altres persones dependents quan, en aquest últim cas, convisquin en el mateix domicili i, per raons d’edat, accident o malaltia no puguin valdre’s per si mateixes. (Modificació de l’apartat 8 de l’article 34 de l’ET).

Ampliació d’alguns permisos

 • S’amplia el permís en cas de matrimoni per a les parelles de fet. El registre de les parelles de fet també donarà dret a gaudir dels 15 dies per matrimoni que contempla l’apartat a) de l’article 37.3 de l’ET.
 • S’amplia fins a 5 dies (abans es tenia dret a dos dies) el permís per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins el segon grau per consanguinitat o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, així com qualsevol altre persona diferent a les anteriors, que convisqui amb la persona treballadora en el mateix domicili i que requereixi de la cura efectiva d’aquesta. (modificació de l’apartat b) de l’article 37.3 de l’ET).
 • El permís de dos dies (que no ha canviat la seva durada) per mort del cònjuge s’amplia també a les parelles de fet. (nou article b bis) de l’article 37.3 de l’ET).
 • Les parelles de fet tindran també dret a reduir-se la jornada diària per cura de la seva parella, o d’un familiar fins els segon grau de consanguinitat o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet.

Nous permisos

 • Permís per causa de força major equivalent a 4 dies (nou apartat 9 de l’article 37.3 de l’ET).

La persona treballadora tindrà dret a absentar-se del treball per raons de força major quan sigui necessari per motius familiars urgents relacionats amb familiars o persones convivents, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata.

Les persones treballadores tindran dret a que siguin retribuïdes les hores d’absència per les causes previstes equivalents a 4 dies l’any.

 • Permís parental fins els 8 anys no retribuït (nou article 48 bis de l’ET).

Les persones treballadores tenen dret a un permís parental, per la cura de fill o fill o menor acollit per temps superior a un any, fins el moment que compleixi 8 anys.

Aquest permís, que tindrà una durada no superior a 8 setmanes, continues o discontinues, podrà gaudir-se a temps complert, o en règim de jornada a temps parcial.

Aquest permís, com els altres, constitueix un dret individual, per tant no es pot transferir.

Correspondrà a la persona treballadora especificar la data d’inici i finalització del permís o, en el seu cas, els períodes de gaudi. Caldrà comunicar-ho a l’empresa amb una antelació de 10 dies, excepte en el cas de força major o que el conveni col·lectiu aplicable estableixi una antelació diferent.

 • El gaudi del permís parental s’incorpora com una nova causa i efecte de la suspensió del contracte de treball regulades a l’article 45 de l’ET.
 • S’equiparen les excedències reconegudes a l’article 46 de l’ET a les parelles de fet inclòs també el familiar consanguini de la parella de fet.
 • S’incorpora el supòsit de discapacitat d’un fill o filla en el naixement, adopció, guarda o acolliment i només hi hagi una persona progenitora, aquesta podrà gaudir de les dues setmanes d’ampliació completes de la suspensió del contracte de treball amb reserva del lloc de treball regulada a l’article 48 de l’ET.
 • S’incorporen com a nul·les a l’article 53.4 de l’ET, les decisions extintives dels nous supòsits detallats en els anteriors punts, com són el gaudi del permís parental, les adaptacions de jornada previstes a l’article 34.8 de l’ET o els nous permisos de l’article 37.3 de l’ET.
  S’afegeix com a nul previst a l’article 55.5 de l’ET, l’acomiadament amb els següents supòsits: el gaudi del permís parental, les adaptacions de jornada previstes a l’article 34.8 de l’ET o els nous permisos de l’article 37.3 de l’ET.

Com sol·licitar el nou permís parental

 • Online

A través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social si es disposa d’un certificat digital, DNI electrònic, Cl@ve o via SMS. També està disponible a la plataforma de tràmits online sense certificat digital.

 • Presencial

En algun dels Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social, encara que és necessari demanar cita prèvia de forma online o trucant als telèfons 91.541.25.30 o 901.10.65.70

 • Correu ordinari

Descarregant, imprimint i omplint el formulari pertinent i enviant junt amb la documentació corresponent a la direcció provincial de la Seguretat Social del ciutadà.