Atesa la convocatòria d’eleccions de diputats i diputades al Parlament Europeu el diumenge dia 9 de juny de 2024, d’acord amb el Reial decret 363/2024, de 9 d’abril, pel que es convoquen eleccions al Parlament Europeu, publicat al BOE núm. 93 de 16.4.2024;

Atès el que disposa l’article 13 del Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm. 92, de 17.4.1999), en virtut del qual s’ha obtingut el previ acord amb el delegat del Govern a Catalunya, i als efectes de l’article 37.3.d) del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors (BOE núm. 255, de 24.10.2015) , i dels articles 28.1, 72, 76.4 i 78.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general (BOE núm.147, de 20.06.1985), amb les corresponents modificacions;

Atès el que disposen l’Estatut d’autonomia de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en virtut de les atribucions que em són conferides.

Permís per als treballadors i les treballadores la jornada laboral dels quals coincideixi amb el dia de les eleccions

El dia de les eleccions, 9 de juny de 2024, les empreses han de concedir als treballadors i treballadores, incloses les que prestin els seus serveis dins del sector públic, que tinguin la condició d’electors i que no gaudeixin de dia festiu en aquesta data, un permís de fins a quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui.

Aquest permís és, en tot cas, retribuït i no recuperable, d’acord amb el que estableix la normativa laboral vigent.

  • No cal concedir el permís esmentat als treballadors i treballadores que facin una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari dels col·legis electorals si la coincidència és, com a màxim, de dues hores.
  • Si és de més de dues hores i de menys de quatre, s’ha de concedir un permís de dues hores.
  • Si aquesta coincidència és de quatre o més hores, s’ha de concedir el permís general de quatre hores.
  • S’ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat als treballadors i treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda.
  • Les persones treballadores que tinguin una jornada amb un horari que no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals no tenen dret a cap permís.

Determinació del moment d’utilització de les hores

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l’empresari o empresària.

Justificants de votació

A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris o empresàries tenen dret a sol·licitar als treballadors i treballadores que exhibeixin el justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

Permís per als membres de mesa electoral o els interventors/ores per als quals el dia de les eleccions coincideixi amb la seva jornada laboral

Als treballadors i treballadores que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d’interventors/ores se’ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia 9 de juny de 2024 i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

Per tal de facilitar el compliment dels deures dels membres de les meses electorals durant la jornada electoral, el torn de nit que comença el dia de la votació s’ha de computar com a jornada laboral del dia.

Aquests permisos, de caràcter no recuperable, els ha de retribuir l’empresa un cop es justifiqui l’actuació com a membre de mesa o interventor/a.

Permís per als membres de mesa electoral o els interventors/ores que el dia de les eleccions gaudeixen del descans setmanal

El permís de les cinc primeres hores, es fa extensiu a tots els treballadors i treballadores que gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació i que acreditin la seva condició de membre de taula o interventor/interventora, Aquest permís, és de caràcter no recuperable, els ha de retribuir l’empresa una vegada es justifiqui l’actuació com a membre de taula o interventor/interventora.

Permís per als apoderats i apoderades la jornada laboral dels quals coincideixi el dia de les eleccions

Les empreses han de concedir als treballadors i treballadores que acreditin la condició d’apoderats i apoderades un permís retribuït, de caràcter no recuperable, durant la jornada completa el diumenge 9 de juny de 2024.

Possibilitat de canvi de torn

Si algun dels treballadors i treballadores que acreditin la condició de membres de mesa electoral, interventors/interventores o apoderats/apoderades, ha de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresari o empresària, a petició de la persona interessada, li ha de canviar el torn perquè pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

Càlcul de salari dels treballadors i treballadores amb dret al permís

Si el salari a percebre pels treballadors i treballadores amb dret al permís retribuït i no recuperable està constituït, en part, per una prima o incentiu, la part a percebre s’ha de calcular amb la mitjana pagada als treballadors i treballadores pel mateix concepte en els sis mesos immediatament anteriors treballats.

Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu

Amb la finalitat que els treballadors i treballadores puguin formular personalment la sol·licitud de certificació acreditativa de la seva inscripció en el cens que estableix l’article 72 de la Llei orgànica del règim electoral general, a l’efecte de poder emetre el vot per correu, poden gaudir d’un permís de fins a quatre hores si duen a terme funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia de les eleccions, d’acord amb el que estableix la normativa laboral vigent.

Es podrà gaudir d’aquest permís des de la data de la convocatòria d’eleccions i fins al dia 30 de maig de 2024.


ORDRE EMT/112/2024, de 17 de maig, per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions de diputats i diputades al Parlament Europeu el dia 9 de juny de 2024 (PDF 776 Kb)

ORDEN EMT/112/2024, de 17 de mayo, por la que se establecen las instrucciones necesarias para la participación de las personas trabajadoras en las elecciones de diputados y diputadas al Parlamento Europeo el día 9 de junio de 2024 (PDF 776 Kb)