SINDICATS, GOVERN I PATRONAL ARRIBEM A UN ACORD PER DEROGAR LA REFORMA DE PENSIONS DE 2013

0
325

L’acord garanteix la suficiència i la sostenibilitat de les pensions

Les organitzacions sindicals majoritàries, CCOO i UGT, conjuntament amb les organitzacions empresarials, CEOE i CEPYME, hem arribat a un acord amb el Ministeri de Seguretat Social en matèria de reforma del sistema de pensions.

L’acord suposa la derogació de la reforma de 2013. Inclou una nova fórmula de revaloració de les pensions lligada a l’IPC mitjà registrat que garanteix plenament el manteniment del poder adquisitiu. També es deroga el factor de sostenibilitat, que suposava la minoració de la pensió inicial en relació a l’evolució de l’esperança de vida. D’aquesta manera, es retorna el sistema de pensions a la garantia de la suficiència de les prestacions tant dels actuals pensionistes com per als futurs jubilats.

També cal destacar la inclusió del compromís de l’Estat com a garant públic del sistema de pensions: s’inclou a la Llei General de Seguretat Social una clàusula mitjançant la qual anualment es farà una transferència a través dels Pressupostos Generals de l’Estat de prop d’un 2% del PIB. Es culmina d’aquesta manera el compliment, fins avui, del Principi de separació de fonts i es garanteix des d’ara mateix prop de la meitat de l’increment de finançament addicional que es preveu que necessitarà el nostre sistema de pensions per a l’any 2050.

L’acord de pensions inclou també mesures orientades a una revisió del model de jubilació anticipada. Es redueixen de forma generalitzada els coeficients reductors, es dona més equitat a les regles de jubilació anticipada per als voluntaris / involuntaris, i s’amplien els drets de jubilació en diverses modalitats. S’igualen, en aquest marc, els drets vinculats als períodes de servei social femení obligatori al que ja gaudien els del servei militar.

L’acord reforça el sistema d’incentius per garantir l’adequació voluntària de l’edat efectiva i legal de jubilació.

Finalment, es desenvolupa una bateria de mesures per la qual es reconeixen nous drets o s’amplien alguns dels que ja existien, entre els quals destaca l’equiparació de la pensió de viduïtat per a les parelles de fet, l’extensió del dret a cotització per tots els programes de formació (beques) vinculats a estudis universitaris o de formació professional -tinguin o no caràcter remunerat-, o la millora dels convenis especials de cuidadors familiars de persones en situació de dependència, entre altres.