El mes d’agost, en la jurisdicció social, segons l’article 43.3 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, és hàbil, és a dir, s’inclouen els dies per a computar els terminis i el Jutjat està operatiu, per als següents procediments:

 • Acomiadament.
 • Extinció del contracte de treball dels articles 50, 51 i 52 de l’Estatut dels Treballadors.
 • Mobilitat geogràfica.
 • Modificació substancial de les condicions de treball.
 • Suspensió del contracte i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o derivades de força major.
 • Drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral de l’article 139.
 • Impugnació d’altes mèdiques.
 • Matèria electoral.
 • Conflictes col·lectius.
 • Impugnació de convenis col·lectius.
 • Adopció d’actes preparatoris, mesures precautòries i mesures cautelars, en particular en matèria de prevenció de riscos laborals, accidents de treball i malalties professionals.
 • Tutela de drets fonamentals i llibertats públiques.
 • Accions laborals derivades dels drets establerts en la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
 • Prestacions de la Seguretat Social en via administrativa (reclamacions prèvies, etc…).

Per a la resta de procediments laborals, el mes d’agost és inhábil, però, davant qualsevol dubte, truca al 93 304 68 50 i/o demana cita, via WhatsApp, al telèfon 638 70 35 48, i assessora’t.