Des de la UGT de Catalunya alertem de nou que la recuperació del mercat de treball s’està fent en base a la temporalitat i la precarietat laboral, amb contractes de curta durada, baixos salaris i jornada parcial no voluntària. Ara més que mai és urgent i necessària la derogació immediata de les reformes laborals. 

Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes d’octubre a Catalunya: 

  Octubre’21 Variació mensual absoluta Variació mensual relativa Variació anual absoluta Variació anual relativa
Atur registrat 377.960 -510 -0,13 -106.599 -22,00
Dones 216.002 -1.369 -0,63 -51.278 -19,19
Homes 161.958 859 0,53 -55.321 -25,46
Joves 22.322 1.130 5,33 -19.457 -46,57
Atur registrat Estat espanyol 3.257.068 -734 -0,02 -568.975 -14,87
Atur registrat per províncies  
Barcelona 273.866 -2.494 -0,90 -77.810 -22,13
Girona 36.174 705 1,99 -11.565 -24,23
Lleida 20.929 720 3,56 -5.277 -20,14
Tarragona 46.991 559 1,20 -11.947 -20,27
Atur registrat per sectors  
Agricultura 8.705 779 9,83 -2.475 -22,14
Indústria 40.670 -263 -0,64 -8.582 -17,42
Construcció 29.241 -616 -2,06 -7.157 -19,66
Serveis 275.925 -804 -0,29 -79.481 -22,36
Sense ocupació anterior 23.419 394 1,71 -8.904 -27,55
Contractació registrada 262.995 -16.419 -5,88 42.556 19,31
Indefinida 40.777 -5.168 -11,25 10.851 36,26
Temporal 222.218 -11.251 -4,82 31.705 16,64
Contractació per províncies
Barcelona 196.458 -8.720 -4,25 33.584 20,62
Girona 24.285 -3.411 -12,32 4.502 22,76
Lleida 14.178 -2.433 -14,65 2.349 19,86
Tarragona 28.074 -1.855 -6,20 2.121 8,17
Contractació per sectors
Agricultura 5.199 -3.250 -38,47 -348 -6,27
Indústria 38.069 -3.562 -8,56 1.796 4,95
Construcció 11.059 -1.510 -12,01 496 4,70
Serveis 208.668 -8.097 -3,74 40.612 24,17
Afiliació a la seguretat social 3.499.739 21.171 0,61 124.097 3,68
Règim general 2.935.064 20.977 0,72 113.458 4,02
Autònoms 558.085 543 0,10 10.445 1,91

  

Persones en situació d’ERTO 40.472 -7.477
Barcelona 34.145 -5.992
Girona 2.936 -688
Lleida 907 -189
Tarragona 2.484 -608

 

Persones en situació d’ERTO segons gènere %
Dones 20.416 50,44%
Homes 20.056 49,56%

Dades destacades:

Atur

 • 960 persones en situació d’atur a Catalunya. Es redueix en 510 persones en relació al mes anterior (-0,13%), i en 106.599 persones respecte a l’any passat (-22%).
 • Baixa també l’atur a l’Estat espanyol, situant-se en 257.068 persones, amb un decrement intermensual de 734 persones (-0,02%), i una reducció interanual de 568.975 persones (-14,87%).
 • La reducció de l’atur d’aquest mes es deu a l’evolució de les dades a Barcelona, amb 2.494 persones desocupades menys (-0,90%). A la resta de províncies l’atur s’ha incrementat: a Lleida en 720 persones (+3,56%) i a Girona en 705 persones (+1,99%) i a Tarragona en 559 (+1,20%). Interanualment l’atur decreix a totes les províncies, fonamentalment a Barcelona, amb 77.810 persones menys en situació de desocupació.
 • Aquest mes, creix l’atur masculí (+859 homes, +0,53%), mentre que es redueix entre les dones (-1.369 dones, -0,63%). Interanualment, baixa l’atur masculí (-55.321 homes, -25,46%) i també el femení (-51.278 dones, -19,19%). Les dones representen el 57,15% del total de l’atur.
 • Torna a pujar l’atur juvenil situant-se en 22.322 joves: 130 joves més que el mes anterior (+5,33%), però 19.457 joves menys que ara fa un any (-46,57%).
 • I també creix l’atur entre les persones estrangeres, que se situa en 099 persones, amb 1.995 persones més intermensualment, però 35.126 persones menys interanualment. Representen el 19,60% del total de l’atur.
 • 070 persones majors de 45 anys es troben en situació d’atur: 261 menys que a l’agost (-0,12%), i 25.478 persones menys que ara fa un any (-10,46%). Representen el 57,70% del total de l’atur a Catalunya.
 • L’atur es redueix lleugerament al sector serveis (-804 persones, -0,29%), a la construcció (-616 persones, -2,06%) i a la indústria (-263 persones, -0,64%). Pel contrari, creix a l’agricultura (+779 persones, +9,83%) i entre les persones sense ocupació anterior (+394 persones, +1,71%). Interanualment l’atur es redueix a tots els sectors, destacant novament els serveis amb 79.481 persones menys en situació d’atur (-22,36%).

Afiliació a la seguretat social

 • Aquest mes s’incrementa l’afiliació a la seguretat social, amb 21.171 persones cotitzants més que al setembre (+0,61%), i 097 persones cotitzants més que ara fa un any (+3,68%). En l’actualitat, 3.499.739 persones ocupades cotitzen a la seguretat social a Catalunya. En relació a les dades del mes de febrer de 2020, abans de l’inici de la pandèmia, Catalunya presenta 58.937 persones més cotitzants a la seguretat social.
 • Si observem la dada d’afiliació a la seguretat social del darrer dia del mes s’han recuperat 44.293 llocs de treball respecte al mes de setembre, degut al fort increment de l’afiliació a la província de Barcelona, amb 43.543 persones noves cotitzants respecte al mes anterior, i l’increment a Tarragona, amb 2.677 noves persones afiliades. Pel contrari, baixa l’afiliació a Lleida (-985 persones cotitzants) i a Girona (-942 persones cotitzants).

Contractació

 • Baixa la contractació. Aquest mes s’han signat un total de 995 contractes16.419 menys que al setembre (-5,88%), però 42.556 més que ara fa un any (+19,31%). La contractació intermensual cau a totes les províncies.
 • Es redueix la contractació indefinida: 40.777 contractes indefinits signats, 168 contractes menys que al setembre (-11,25%), Interanualment s’han signat 10.851 contractes indefinits més (+36,26%).
 • També baixa contractació temporal: 222.218 contractes temporals signats, 11.251 contractes menys intermensualment (-4,82%), però 31.705 contractes temporals més que l’any passat (+16,64%). La contractació temporal representa el 84,50% del total de la contractació.
 • Del total de contractes signats, el 79,34% ha estat del sector serveis (208.668 contractes). El 66,44% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis 174.726 contractes).
 • El 52,14% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (137.138 contractes) i el 47,86% dones (125.857 contractes).

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)

 • Del total d’Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) presentats en la primera onada de la pandèmia Covid-19752 persones encara es troben en situació d’ERTO a Catalunya (1.121 menys que el mes anterior). D’elles, 8.015 es troben en situació d’ERTO per força major.
 • A més, 720 persones també estan en situació d’ERTO com a conseqüència de la pròrroga d’aquest mecanisme per donar resposta a les onades posteriors de la Covid-19 (6.356 menys que el mes anterior). D’aquestes, 1.105 persones estan en ERTO per impediment, 10.056 persones per limitació, 12.020 persones són de sectors especialment afectats (CNAE annex) i 2.539 formen part de la cadena de valor dels àmbits més castigats.
 • En total, aquest octubre, 40.472 catalans i catalanes estan afectats per un ERTO, el que suposa una desafectació de 7.477 persones treballadores respecte al mes anterior.
 • De les persones que continuen en situació d’ERTO, 835 persones tenen el contracte suspès i 13.637 estan en un ERTO parcial.
 • En l’actualitat, de les persones en situació d’ERTO a Catalunya, 20.416 són dones (50,44%) i 20.056 homes (49,56%).

Protecció social

 • De les persones en situació d’atur, 220.633 persones reben una prestació per desocupació i la taxa de cobertura se situa en el 58,30%.
  • 594persones cobren una prestació contributiva
  • 039 persones cobren una prestació no contributiva.
 • 837 persones no cobren prestacions per desocupació (el 41,70% del total de l’atur registrat).
 • Aquest mes, 716 persones a Catalunya tenen dret a rebre la prestació contributiva per ERTO Covid-19.
 • Des de l’abril de 2020, 1.358.175 persones han tramitat l’alta inicial de la prestació contributiva per ERTO Covid-19 (1.178.595 per suspensió del contracte i 179.580 per ERTO parcial).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Tot i que tradicionalment l’octubre és un mes negatiu, caracteritzat per l’increment de l’atur i la reducció de contractació i de l’afiliació a la seguretat social, la recuperació progressiva de l’activitat en els diferents sectors, especialment el turístic i els serveis, afavorit per l’èxit en la lluita i el control de la pandèmia, ha estat determinant perquè les dades del mercat de treball d’aquest mes hagin estat favorables en quant a la reducció de l’atur i l’increment del nombre de persones cotitzants a la seguretat social, mentre que la contractació s’ha reduït.

En aquest sentit, les dades d’avui reflecteixen menys persones en situació d’atur (-17.254 persones) i més ocupació (+58.937 persones cotitzants a la seguretat social) que abans de l’inici de la pandèmia, al febrer de 2020.

Tot i això observem que mentre que a Barcelona l’atur s’ha reduït, ha augmentat a la resta de províncies i que torna a pujar l’atur juvenil i entre les persones estrangeres. Per una altra banda, les bones dades en l’evolució de l’afiliació a la seguretat social, no es reflecteixen tant a les províncies de Lleida i Girona, que aquest mes perden cotitzants.

Per una altra banda, la contractació indefinida cau en major proporció que la contractació temporal, que ja representa gairebé el 85% de la nova contractació.

També recordem que tot i la reducció de les persones afectades, aquest més encara hi ha 40.472 persones que continuen en ERTO, de les quals, 14.752 persones ho estan des de la primera onada de la covid-19.

Des de la UGT de Catalunya alertem que la recuperació del mercat de treball novament es fonamenta en l’increment de la temporalitat i la precarietat laboral, amb contractes de curta durada, salaris baixos i jornada parcial no voluntària.

Ara més que mai és necessari l’impuls de mesures actives conduents a la creació d’ocupació estable i de qualitat, eradicant la precarietat crònica que pateixen milers de treballadors i treballadores, amb un canvi de model productiu i un nou model de relacions laborals més just, equitatiu i sostenible per a les persones treballadores, capaç de generar treballs decents i amb drets.

I per assolir aquest objectiu és imprescindible situar la contractació indefinida i la jornada completa com a primera opció contractual per a les empreses i lluitar contra el frau de la contractació temporal, la contractació parcial fraudulenta i involuntària, les hores extraordinàries no compensades i els baixos salaris.

Així mateix, reclamem una reforma profunda del nostre sistema de Polítiques Actives d’Ocupació, amb l’objectiu de solucionar les deficiències del model actual, de manera que les persones en situació d’atur puguin millorar la seva ocupabilitat, disposant de més oportunitats i garanties en l’accés al mercat de treball. Però també dotar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya dels recursos humans, econòmics i materials necessaris per tal de revertir les retallades efectuades en el passat.

Per tot això, la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • Un nous pressupostos de la Generalitatque contemplin un increment de les partides socials, amb perspectiva de gènere i capaços de donar resposta a les necessitats de la ciutadania en situació de més vulnerabilitat, persones en situació d’atur de llarga durada, llars sense ingressos i més pressupost per la Renda Garantida de Ciutadania, entre d’altres.
 • La derogació immediata de les reformes laboralsdels anys 2010, 2012 i successives en la seva totalitat, com a punt de partida imprescindible per construir un model de relacions laborals més eficient i amb més drets per totes les persones treballadores.
 • L’increment del Salari Mínim Interprofessional fins arribar en el 2023 al 60% del salari mig del país tal i com recomana la Carta Social Europea.
 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • Una reforma fiscal integral que garanteixi la progressivitat, equitat i suficiència del sistema, amb la finalitat que la recuperació arribi a totes les persones.
 • L’impuls d’un nou Pacte nacional per a la indústria, que inclogui mesures realment transformadores per a una indústria més resilient i sostenible, generadora d’ocupació digna i amb el pressupost suficient per desenvolupar-les.  
 • Un pla de xoc per al sector del turisme, que fomenti la creació d’ocupació de qualitat.
 • L’enfortiment dels serveis públics, amb més inversió en equipaments de salut, educació, serveis socials, dependència, serveis d’ocupaciói tot el sector públic en general, garantint també unes condicions salarials i laborals dignes per als treballadors i treballadores del sector públic.
 • La utilització dels fons europeus de reconstrucció, transformació i resiliència i els Next Generation per impulsar polítiques de reactivació econòmica, adreçades a un nou model econòmic i productiu més just, solidari i sosteniblei amb impacte de gènere per generar ocupació de qualitat.