Quan un accident de treball o una malaltia professional es produeixen per l’incompliment empresarial de les normes de prevenció de riscos, apareixen les figures legals següents:

El recàrrec de prestacions

És una sanció que incrementa totes les prestacions econòmiques que hagin sorgit arran de l’accident de treball o la malaltia professional en un percentatge entre el 30 i el 50%, segons la falta sigui més o menys greu.

La responsabilitat del pagament recau directament en l’empresa infractora i per a la seva imposició es requereix l’existència de tres requisits: que a conseqüència de l’accident o la malaltia professional s’hagi produït una lesió que hagi generat dret a una prestació (d’incapacitat temporal —baixa— o incapacitat permanent), que l’empresa hagi incomplert alguna norma de seguretat i que aquest incompliment sigui la causa de la producció de l’accident o la malaltia professional.

És competència de l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) la declaració de responsabilitat empresarial per falta de mesures de seguretat i higiene en el treball i la determinació del percentatge, previ informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS).

Aquest procediment administratiu pot iniciar-se a partir d’una denúncia a la ITSS o mitjançant una sol·licitud a instància de part (que fa el mateix treballador/a) davant l’INSS en el termini de 5 anys des de la darrera prestació generada, però els efectes econòmics es retrotrauen 3 mesos des que es va presentar la sol·licitud. Per tant, si l’accident que genera una incapacitat temporal (IT) es produeix el 5/05/2021, la IT finalitza el 10/10/2021 i la persona accidentada sol·licita el recàrrec el 10/11/2021, en cas que es reconegui el recàrrec, els seus efectes econòmics seran des del 10/08/2021 (tres mesos abans de la sol·licitud) i es perdrà el recàrrec de les prestacions dels mesos anteriors.

Procediment sancionador

És un procediment paral·lel a l’anterior pel qual i en virtut de la Llei d’infraccions i sancions de l’ordre social, Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, s’imposarà una multa a l’empresa infractora, dintre dels barems establerts a la Llei. Correspon al Departament de Treball la seva imposició previ informe-proposta de la ITSS.

Responsabilitat civil

A més de les prestacions públiques que procedeixin, el treballador/a accidentat/ada pot reclamar a l’empresa culpable una indemnització pels danys i perjudicis derivats de l’accident de treball o malaltia professional.

Els requisits exigits són l’existència de danys al treballador/a, l’incompliment per part de l’empresa de les obligacions de seguretat, l’existència de culpa o negligència per part d’aquesta i l’existència d’una relació de causalitat entre la conducta empresarial i el dany patit.

Aquesta indemnització té com a finalitat aconseguir la compensació íntegra dels danys patits.

La valoració i quantificació dels danys a indemnitzar correspon als òrgans jurisdiccionals de l’ordre social. El TS utilitza per a la valoració dels danys el barem de danys i perjudicis causats en accident de circulació (Llei 35/2015, de 22 de setembre) amb un criteri orientador i optatiu per al Jutjat Social, que en pot utilitzar raonadament un altre.

El termini de prescripció de la reclamació de danys i perjudicis és d’un any des que se’n determinen les seqüeles (resolució de l’INSS declarant una incapacitat, lesions permanents o alta d’incapacitat temporal) o des de la fermesa de la resolució de declaració que les prestacions deriven d’accident de treball o malaltia professional.

Responsabilitat penal

Quan de la infracció greu de la normativa de prevenció de riscos laborals, se’n derivi un perill greu per a la vida, la salut o la integritat dels treballadors i treballadores.

Els serveis jurídics de la UGT de Catalunya us assessoraran de forma individual per decidir quina és la via més adient per a cada cas.