La reforma laboral continua creant ocupació de qualitat, però cal continuar amb les reformes per acabar amb l’atur de llarga durada i la pobresa laboral

Dades destacades del segon trimestre de 2023:

 • La taxa d’atur a Catalunya es redueix fins al 8,4%, amb 336.800 persones en situació de desocupació, 400 persones menys que el trimestre anterior (-17,29%), i 23.700 persones menys interanualment (-6,57%). Així, la taxa d’atur decreix en 1,9 punts percentuals intertrimestralment, i 0,9 p.p. respecte a l’any anterior.
 • Per províncies, Lleida presenta la taxa d’atur més baixa amb un 7,7% (16.600 persones) seguida de Tarragona, amb un 8% (32.900 persones), Barcelona, amb un 8,5% (252.300 persones) i Girona, amb un 8,8% (35.100 persones).
 • A l’Estat espanyol, la taxa d’atur se situa en el 11,6%, -1,7 punts percentuals respecte al trimestre anterior i -0,9 p.p. en un any. El nombre de persones en situació de desocupació és de 2.762.500 persones: 365.300 persones menys que el trimestre anterior (-11,68%), i 156.900 persones menys que ara fa un any (-5,37%).
 • Aquest trimestre creix la població ocupada en 132.700 persones (+3,77%), i també interanualment amb 133.000 persones més ocupades (+3,78%). La taxa d’ocupació se situa en el 56,3%, 1,9 punts percentuals més que el trimestre anterior i 1 p.p. més interanualment.
 • També augmenta la població activa intertrimestralment, amb 62.300 persones més (+1,59%), i interanualment, amb 109.300 persones actives més (+2,82%). La taxa d’activitat, se situa en el 61,5%, amb una variació trimestral de +0,8 punts percentuals i intertrimestral de +0,5 p.p.
 • La població inactiva decreix aquest trimestre en 48.600 persones, tot i que s’incrementa en 17.900 persones en un any. En el cas de les persones de 16 a 64 anys, la població inactiva es redueix en 54.400 persones intertrimestralment, i en 11.600 persones respecte a l’any anterior.
 • Continua caient la taxa de temporalitat. Tot i que aquest trimestre es manté respecte a l’anterior, situant-se en el 14,3%, -0,06 p.p, interanualment cau en 3,5 punts percentuals.
 • També es redueix la taxa de parcialitat i se situa en el 12,04%, 0,17 punts percentuals menys que trimestre anterior i 0,74 p.p. menys que ara fa un any. La parcialitat involuntària se situa en el 36, 23%, amb un increment intertrimestral del 3,10%.
 • Aquest trimestre la desocupació femenina (160.200 dones) torna a ser inferior a la masculina (176.600 homes). L’atur femení (-42.800 dones, -21,08%) s’ha reduït més que el masculí (-27.500 homes, -13,47%). Interanualment, l’atur masculí (+6.800 homes, +4%) s’ha incrementat, mentre que el femení (-30.500 dones, -16%), ha caigut. Aquest trimestre les dones representen el 47,6% del total de l’atur. La taxa d’atur femenina (8,4%) és inferior a la masculina (8,5%).
 • La taxa de parcialitat femenina se situa aquest trimestre en el 18,39%, tres vegades la masculina (6,16%). I la taxa de temporalitat femenina és del 15,3%, 1 p.p. per sobre de la general.
 • Es redueix també l’atur juvenil en 5.900 joves (-8,17%) intertrimestralment, i en 23.500 joves (-26,2%) interanualment. 300 joves es troben en situació de desocupació. Representen el 19,7% del total de l’atur. La taxa d’atur juvenil se situa en el 19,2%, 2,9 punts percentuals menys trimestralment, i 6,2 p.p. menys que ara fa un any. La temporalitat juvenil també es redueix i se situa en el 46%, -2,23 punts percentuals intertrimestralment, i 9,16 p.p. menys que ara fa un any.
 • Entre les persones majors de 55 anys la desocupació decreix en 7.500 persones respecte al trimestre anterior (-10,58%), però creix 7.400 persones interanualment (+13,2%), situant-se en 63.400 persones.
 • L’atur entre les persones estrangeres també es redueix intertrimestralment en 36.700 persones, i en 16.700 persones interanualment. Representen el 27,7% del total de persones en situació de desocupació.
 • 118.000 persones porten més d’un any en situació de desocupació (el 35% del total). Són 34.700 persones menys que el trimestre anterior, i 27.100 menys interanualment. D’aquestes, 68.200 persones porten més de 2 anys sense feina (57,8% del total de l’atur de llarga durada).
 • Les persones en situació d’atur que no perceben subsidi o prestació per desocupació representen aquest trimestre el 61,59% del total de l’atur.
 • Aquest trimestre s’han creat 132.700 llocs de treball i 133.000 llocs de treball en un any. Intertrimestralment, l’increment de l’ocupació s’ha produït als serveis, amb 132.800 llocs de treball més, i a la construcció, amb 13.400 llocs de treball més. Per contra, la indústria ha destruït 13.000 llocs de treball i l’agricultura 500 ocupacions. Interanualment els serveis han creat 186.300 llocs de treball. Per contra, la construcció n’ha destruït 24.800, la indústria 16.400 i l’agricultura 12.100 llocs de treball.
 • Intertrimestralment el sector privat ha creat 150.000 llocs de treball, mentre que el sector públic n’ha destruït 17.900. Interanualment, el sector privat ha generat 109.100 llocs de treball, i el sector públic 23.900.
 • Pel que fa a les famílies, el segon trimestre del 2023 presenta 77.900 llars sense cap persona perceptora d’ingressos,900 habitatges amb tots els seus actius en situació de desocupació i 172.100 llars amb tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

L’EPA del segon trimestre de l’any 2023 situa la taxa d’atur a Catalunya en el 8,4% i el nombre de persones en situació d’atur en 336.800 persones, les millors dades en 15 anys (2008).

En aquest sentit, Catalunya ha estat la comunitat autònoma on més ha baixat l’atur en termes absoluts aquest trimestre (-70.400 persones), i la segona interanualment (-23.700 persones).

S’ha reduït l’atur entre dones (que presenten menys desocupació que els homes i una taxa d’atur inferior), homes, joves, persones majors de 55 anys i persones estrangeres.

També se supera aquest trimestre el rècord d’ocupació, arribant a 3.654.000 persones ocupades, 16.800 persones més que el segon trimestre de 2008.

En tres mesos s’han creat 132.700 llocs nous de treball i 133.000 noves ocupacions en un any, destacant la creació de 132.800 llocs de treball en el sector serveis intertrimestralment i 186.300 creats en un any.

Així mateix, continua reduint-se la taxa de temporalitat, situada aquest trimestre en el 14,3%, -0,1p.p. menys que el trimestre anterior i 3,5 punts percentuals menys que ara fa un any. La població assalariada amb un contracte indefinit és del 85,7%.

I també cau la temporalitat juvenil que, tot i continuar sent molt elevada (46%, 3 vegades més que la general), es redueix en 9,16 punts percentuals respecte a l’any anterior.

També es redueix la taxa de parcialitat, que se situa en el 12%, malgrat aquest trimestre s’incrementa la parcialitat involuntària.

Tot i això, 118.000 persones presenten atur de llarga durada i el 68,2% d’aquestes porten més de 2 anys sense trobar feina). El 61,59% de les persones en situació d’atur no perceben subsidi o prestació per desocupació i les llars sense cap persona perceptora d’ingressos arriba a les 77.900 llars. A més, encara tenim 105.900 habitatges amb tots els actius en situació de desocupació i més de 172.000 llars amb tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.

L’any 2023 continua amb la millora de les previsions sobre l’evolució de l’economia, com a conseqüència del bon ritme del mercat de treball, amb els efectes positius de la reforma laboral, i les revisions favorables de les principals variables macroeconòmiques i de l’activitat.

Tot i això, encara existeixen problemes pendents de resoldre en l’economia i en l’àmbit del treball, com són l’atur de llarga durada, la parcialitat, sobretot la no desitjada, l’atur de les persones joves i de les majors de 45 anys.

Aquests elements ens impulsen a situar la reducció de l’atur d’aquelles persones amb més dificultats com a acció prioritària dels governs. I per això la UGT de Catalunya ha participat en l’elaboració de l’Estratègia d’Ocupació Juvenil 2023-2025 i el Pla d’Acció de les persones en situació d’atur majors de 45 anys i de llarga durada 2023-2026, que vam aprovar al Consell de Direcció del SOC del passat dijous, 20 de juliol.

Aquests dos instruments han de servir per millorar l’ocupabilitat i el posicionament en el mercat de treball de joves i majors de 45 anys en situació d’atur i de llarga durada, i facilitar el seu accés a les polítiques actives d’ocupació, amb una resposta ràpida i personalitzada del sistema públic d’ocupació.

En aquest sentit, és necessari treballar per la modernització i transformació del SOC en un servei permanent, gratuït i universal, amb més personal i recursos, situar la intermediació laboral pública també com a acció prioritària, i incrementar el nombre d’orientadores i orientadors professionals del sistema d’ocupació de Catalunya per establir, de manera conjunta amb les persones en situació d’atur, un itinerari personalitzat d’inserció segons les seves necessitats.

Continua també sent prioritari avançar cap a un model de protecció social que garanteixi els recursos suficients i estables en qualsevol moment de la vida, amb l’ampliació de la Renda Garantida de Ciutadania i amb una millor compatibilitat amb l’Ingrés Mínim Vital, i un sistema públic de pensions just, suficient i sostenible ara i demà.

Amb tot això, i després dels resultats de les eleccions del passat diumenge, des de la UGT de Catalunya demanem als partits polítics que inicien un procés de negociació  per fer possible la constitució d’un govern d’esquerres a l’Estat espanyol, al qual instem a treballar per:

 • Jornada laboral: Avançar cap a les 32 hores setmanals. 35 hores per llei, ara!

Arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.

 • Consolidar el salari mínim professional al 60% del salari mitjà, per llei.

I el Salari Mínim de Referència Català i per aconseguir que cap salari estigui per sota del 60 % del salari mitjà del país (1.319 euros per 14 pagues).

 • Llei de participació de les persones treballadores en l’empresa.

Ampliant i millorant de les treballadores i treballadors en les empreses, avançant cap a un model propi.

 • Clàusula intel·ligència artificial (IA).

Incloent-hi sempre el control humà i garantint la creació d’ocupació.

 • Modificació de l’acomiadament.

Aplicar el cost variable segons la situació de la persona treballadora i restringir-ne i definir-ne les causes.

 • Llei de desenvolupament de la concertació social i la participació dels agents socials.

Per garantir el paper constitucional i legítim de les organitzacions sindicals i patronals amb la condició legal de més representatives.

 • Llei de control de la cadena productiva i de subministraments.

Establint mecanismes de control i transparència per prevenir desequilibris, injustícies i controlar els preus.

 • Creació del delegat i delegada sectorial de prevenció de riscos laborals.

Perquè la prevenció de riscos laborals arribi a totes les empreses i llocs de treball.

 • Creació de la delegada i delegat d’igualtat.

Formant i implicant les persones treballadores i la seva representació per impulsar les accions i mesures previstes en els plans d’igualtat a les empreses.

 • Reglament que impulsi els protocols LGTBI a les empreses.

Desenvolupant mesures concretes i plans de diversitat a totes les empreses de més de 50 treballadors i treballadores, complint així la Llei LGTBI.

 • Creació del delegat i delegada de medi ambient.

Per dinamitzar i fomentar l’acció climàtica i la transició ecològica justa en tots els centres de treball.

 • Limitar més la subcontractació.

Ampliant les limitacions en l’ús de la subcontractació, evitant subcontractar cap activitat pròpia de l’empresa, i aplicant el conveni pel qual es regeixi l’empresa.

 • Garantia de millora i articulació dels convenis col·lectius de sector/territori/empresa.

Clarificant i delimitant l’articulació dels diferents nivells de la negociació col·lectiva.

 • Estatut de les persones treballadores del segle XXI.

Actualitzar l’Estatut a les realitats actuals: igualtat, teletreball, plataformes digitals… incloent-hi els drets guanyats.