La recuperació i l’evolució positiva del mercat de treball segueix el seu curs, però alertem sobre l’augment de la situació de vulnerabilitat de les persones amb salaris i pensions més baixes, que una cop més són les que paguen aquesta crisi.

Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes de maig a Catalunya

Dades destacades:

Atur

 • Continua la reducció de l’atur a Catalunya i se situa en 348.027 persones, 16.671 persones menys respecte al mes anterior (-4,57%), i 133.790 persones menys interanualment (-27,77%).
 • A l’Estat espanyol, l’atur baixa dels 3 milions de persones i se situa en 2.922.991 persones, amb un decrement intermensual de 99.512 persones (-3,29%), i una reducció interanual de 858.259 persones (-22,70%).
 • Per províncies, intermensualment l’atur es redueix a totes les províncies. A Barcelona, en 10.414 persones (-3,92%), a Tarragona en 2.333 persones (-5,28%), a Girona en 1.756 persones (-5,15%) i a Lleida en 2.168 persones (-10,41%). Interanualment l’atur també cau a totes les demarcacions: a Barcelona en 97.584 persones, a Tarragona en 15.791 persones, a Girona en 14.212 persones i a Lleida en 6.203 persones.
 • En termes absoluts, aquest mes es redueix més l’atur masculí (-8.762 homes, -5,56%) que el femení (-7.909 dones, -3,82%). En l’actualitat hi ha 50.115 dones més en situació d’atur que homes (199.071 dones per 148.956 homes). Aquest mes les dones representen el 57,20% del total de l’atur. Interanualment, la reducció de l’atur femení (-68.295 dones, -25,54%) és superior al masculí (-65.495 homes, -30,54%).
 • També decreix l’atur juvenil (-2.952 joves, -13,31%) i se situa en 19.222 joves. Interanualment també cau l’atur juvenil, amb 15.890 joves menys en situació de desocupació (-45,26%).
 • Es redueix l’atur entre les persones majors de 45 anys, situant-se en 205.382 persones (-6.542 persones, -3,09%). Interanualment també baixa l’atur d’aquestes persones (-46.874 persones, -18,58%). Representen el 59,01% del total de l’atur a Catalunya.
 • I també baixa l’atur entre les persones estrangeres, que se situa en 68.428 persones, 4.639 persones menys intermensualment, i 42.826 persones estrangeres menys en situació d’atur interanualment. Representen el 19,66% del total de l’atur. La reducció de persones estrangeres en situació d’atur es produeix fonamentalment als serveis, amb el 70% del decrement total.
 • L’atur es redueix a tots els sectors, Fonamentalment als serveis (-12.882 persones), però també a l’agricultura (-1.199 persones), a la construcció (-1.061 persones), a la indústria (-1.045 persones) i entre les persones sense ocupació anterior (-484 persones). Interanualment, l’atur es redueix també als serveis, amb 100.779 persones menys en situació de desocupació, seguit de les persones sense ocupació anterior (-10.694 persones), la construcció (-9.865 persones), la indústria (-9.207 persones), i l’agricultura (-3.245 persones).

Afiliació a la seguretat social

 • El maig presenta 3.599.605 persones cotitzants a la seguretat social a Catalunya, el que suposa 37.501 persones ocupades més que el mes anterior (+1,05%), i 164.177 persones més que ara fa un any (+4,78%).

Contractació

 • Puja la contractació. Aquest mes s’han signat un total de 257.021 contractes, 36.121 contractes més que el mes passat(+16,35%), i 37.498 contractes més que ara fa un any (+17,08%).
 • Augmenta la contractació indefinida. 121.847 contractes indefinits signats, 14.036 contractes més intermensualment(+13,02%), i 90.112 contractes indefinits més interanualment (+283,95%). La contractació indefinida representa el 47,41% del total de la contractació mensual.
 • Creix també la contractació temporal. 135.174 contractes temporals signats, 22.085 contractes més intermensualment (+19,53%), però 52.614 contractes temporals menys interanualment (-28,02%). La contractació temporal representa el 52,59% del total de la contractació mensual.
 • Del total de contractes signats, el 79,05% ha estat del sector serveis (203.187 contractes), i d’aquests, el 46,66% ha estat indefinida. Aquest mes, la contractació indefinida a la construcció representa el 81,20% dels contractes signats i a l’agricultura el 70,34%. A la indústria la contractació indefinida se situa en el 33,19% del total de la contractació en el sector.
 • En el que portem d’any, la contractació indefinida representa el 36,87% del total de la contractació, davant del 15,83% del mateix període de l’any passat i del 14,09% del maig de 2019.
 • El 53,08% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (136.435 contractes) i el 46,92% dones (120.586 contractes).

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)

 • A 31 de maig, 4.393 persones estaven en situació d’ERTO a Catalunya, 16.895 persones menys que el març (darrera dada anterior disponible). D’aquestes, 3.472 persones estan incloses en ETOP, 116 persones en un ERTO per força major i 805 persones en el mecanisme RED sectorial d’agències de viatges (de les quals el 78,63% són dones)
 • Del total de persones en ERTO, 2.346 són dones i 2.047 són homes. Les dones representen el 53,40% de les persones incloses en un ERTO.
 • El 52,38% de les persones tenen un ERTO parcial (2.301 persones) i el 47,62% tenen un ERTO amb suspensió del contracte (2.092 persones).
 • A l’Estat espanyol el número de persones en situació d’ERTO es de 27.380 persones.

Protecció social

 • 215.693 persones reben una prestació per desocupació i la taxa de cobertura se situa en el 59,14%.
 • 116.820 persones cobren una prestació contributiva.
 • 98.873 persones cobren una prestació no contributiva (el 45,84% del total de d’atur registrat amb dret a prestació).
 • 149.005 persones no cobren prestacions per desocupació (el 40,86% del total de l’atur registrat).
 • Des de l’esclat de la pandèmia i fins al març de 2022 (darrera dada disponible), 1.492.060 catalans i catalanes han estat en situació d’ERTO i han tramitat l’alta inicial de la prestació contributiva per ERTO Covid. D’aquestes, 1.311.385 persones han tingut el contracte suspès.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Per quart mes consecutiu es redueix l’atur a Catalunya i també creix la contractació i l’afiliació a la seguretat social. Tot i que el maig és un mes tradicionalment favorable per a l’ocupació, llevat l’any de l’esclat de la pandèmia, l’inici de la temporada turística, la reactivació d’aquest sector i la contractació per a les campanyes agràries han estat un factor important per la bona evolució de les dades d’aquest mes.

Aquest mes destaca la reducció de l’atur (també entre les dones, les persones joves, les majors de 45 anys i les estrangeres), l’increment de la contractació, amb 36.121 contractes més, i la creació d’ocupació, amb 37.501 nous llocs de treball.

La contractació indefinida representa aquest mes el 47,41% del total de la contractació, mentre que al maig de 2019 no arribava al 13%.

A la construcció la contractació indefinida arriba al 81,20% dels contractes mensuals, a l’agricultura al 70,34%, als serveis al 46,66% i a la indústria al 33,19%.

Des del gener, el 36,87% dels contractes signats a Catalunya ha estat indefinit. Recordem que, en el mateix període de 2021, la contractació indefinida acumulada no arribava al 16% i al 2019 se situava en el 14%. Aquestes dades consoliden mes a mes els bons resultats de la reforma laboral pactada entre les organitzacions sindicals, patronals i el govern de l’Estat espanyol.

Amb aquestes dades, observem que continua la recuperació i l’evolució positiva del mercat de treball, però alertem sobreaugment de la situació de vulnerabilitat de les persones amb els salaris i les pensions més baixos, i les que depenen de prestacions i subsidis. Com a conseqüència de la incertesa mundial provocada per la guerra a Ucraïna i la pujada de preus, aquestes persones estan perdent el seu poder adquisitiu i es troben en una situació límit.

Des de la UGT de Catalunya exigim al Govern de la Generalitat mesures concretes i urgents, amb actuacions i un pressupost suficient per abordar la situació d’emergència que pateixen els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, pactades dins del diàleg social.

Aquestes mesures es concreten, entre d’altres, en l’increment de l’IRSC, l’ampliació de la cobertura de la Renda Garantida de Ciutadania, un bo social de subministraments, així com mesures de suport al teixit productiu, ajudes selectives i de crèdit a persones autònomes i petites empreses, sempre amb el compromís del manteniment de l’ocupació.

Així mateix, davant l’endarreriment que portem respecte de la transició energètica renovable, exigim un Pacte d’Estat per la Indústria que acompanyi a la Llei que actualment es troba en tràmit parlamentari, així com un Pacte nacional per a la indústria amb un pressupost garantit i suficient per desenvolupar-lo i mesures transformadores per a una indústria més resilient i sostenible, generadora de treball digne.

També és necessària una nova Llei per al sector del turisme, que fomenti la transformació del sector i la creació d’ocupació de qualitat i amb condicions laborals dignes per a les treballadores i els treballadors.

D’una altra banda, reclamem novament l’increment dels salaris, la inclusió de clàusules de revisió salarial als convenis col·lectius i la contenció dels preus per a garantir el poder adquisitiu dels treballadors i de les treballadores davant l’escalada de preus, evitant així l’increment de la pobresa laboral.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • Mesures per contenir el preu, actuant sobre les causes de la pujada dels preus energètics, aconseguir un repartiment equilibrat de l’ajust entre totes les rendes, incloent-hi els beneficis empresarials i les rendes dels lloguers immobiliaris, i desenvolupar una negociació col·lectiva que freni la dinàmica de pèrdua de poder adquisitiu dels salaris.
 • Garantir el poder adquisitiu de les llars, especialment d’aquelles persones amb menys recursos, i donar una resposta immediata a aquelles persones en situació de més vulnerabilitat. És important desenvolupar una resposta immediata a les persones en situació de més vulnerabilitat, amb polítiques públiques accessibles, permanents en el temps i amb els professionals necessaris per atendre les persones.
 • Avançar en el marc del Diàleg Social per a consolidar plenament una ocupació digna i amb drets al nostre país, amb un model laboral més just, solidari i equilibrat.
 • L’increment del Salari Mínim Interprofessional fins arribar en el 2023 al 60% del salari mig del país, tal i com recomana la Carta Social Europea.
 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • L’enfortiment dels serveis públics, amb més inversió en equipaments de salut, educació, serveis socials, dependència, serveis d’ocupació i tot el sector públic, garantint també unes condicions salarials i laborals dignes per als treballadors i treballadores del sector.
 • La utilització dels Fons europeus de reconstrucció, transformació i resiliència i els Next Generation per impulsar polítiques de reactivació econòmica, dirigides a un nou model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible, i a la creació d’ocupació de qualitat.
 • Reforçar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb el pressupost i el personal necessari amb l’objectiu de reduir l’atur, fonamentalment entre les dones, les persones majors de 45 anys i l’atur de llarga durada i molt llarga durada.