Les dades reflecteixen els avenços en el mercat de treball gràcies a la reforma laboral, però cal continuar amb les reformes necessàries per posar fi als problemes estructurals del mercat de treball.

EPA III TRIMESTRE 2023 – Principals dades Catalunya

Dades destacades del tercer trimestre de 2023:

  • La taxa d’atur a Catalunya se situa en el 8,5%, amb 345.400 persones en situació de desocupació, 600 persones més que el trimestre anterior (+2,55%), però 19.800 persones menys interanualment (-5,4%). Així, la taxa d’atur augmenta en 0,1 punt percentual intertrimestralment, però es redueix en 0,8 p.p. respecte a l’any anterior.
  • Per províncies, Lleida presenta la taxa d’atur més baixa amb un 7,6% (17.000 persones) seguida de Barcelona, amb un 8,3% (250.200 persones), Girona, amb un 9% (37.300 persones) i Tarragona, amb un 9,6% (40.900 persones).
  • A l’Estat espanyol, la taxa d’atur se situa en el 11,8%, +0,2 punts percentuals respecte al trimestre anterior, però -0,8 p.p. en un any. El nombre de persones en situació de desocupació és de 2.855.200 persones: 92.700 persones més que el trimestre anterior (+3,36%), però 125.000 persones menys interanualment (-4,2%).
  • Aquest trimestre creix la població ocupada en 62.400 persones (+1,71%), i també interanualment en 156.500 persones (+4,4%). La taxa d’ocupació se situa en el 56,8%, 0,5 punts percentuals més que el trimestre anterior i 1,2 p.p. més interanualment.

També augmenta la població activa intertrimestralment, amb 71.000 persones més (+1,78%), i interanualment, amb 136.700 persones més (+3,5%). La taxa d’activitat, se situa en el 62,1%, amb una variació trimestral de +0,6 punts percentuals i interanual de +0,7 p.p.

Per contra, decreix la població inactiva aquest trimestre en 17.800 persones, tot i que s’incrementa en 9.300 persones en un any. En el cas de les persones de 16 a 64 anys, la població inactiva es redueix en 25.500 persones intertrimestralment, i en 25.600 persones respecte a l’any anterior.

Continua caient la taxa de temporalitat, que aquest mes se situa en el 13,5%, -0,74 punts menys intertrimestralment i 2,89 punts menys interanualment.

També es redueix la taxa de parcialitat i se situa en el 11,7%, 0,34 punts percentuals menys que trimestre anterior, tot i que s’incrementa en 0,45 punts respecte a l’any anterior. La parcialitat involuntària se situa en el 34,18%.

Aquest trimestre la desocupació femenina (175.000 dones) supera la masculina (170.400 homes). L’atur femení (+14.800 dones, +9,24%) s’ha incrementat, mentre que el masculí s’ha reduït (-6.200 homes, -3,51%). Interanualment, l’atur femení ha baixat més (-14.900 dones, -7,8%), que el masculí (-4.900 homes, -2,8%). Aquest trimestre les dones representen el 50,7% del total de l’atur. La taxa d’atur femenina (9%) és superior a la masculina (8,1%).

La taxa de parcialitat femenina se situa aquest trimestre en el 17,6%, mentre que la masculina es troba en el 6,2%. I la taxa de temporalitat femenina és del 15,2%, 1,7 p.p. per sobre de la general.

S’incrementa aquest trimestre l’atur juvenil en 11.800 joves (+17,8%), tot i que interanualment es redueix en 19.000 joves (-19,6%) interanualment. 100 joves es troben en situació de desocupació. Representen el 22,6% del total de l’atur. La taxa d’atur juvenil se situa en el 20,6%, 1,5 punts percentuals més trimestralment, però 5,1 p.p. menys que ara fa un any. La temporalitat juvenil també es redueix i se situa en el 44,1%, -1,91 punts percentuals intertrimestralment, i 15,33 p.p. menys que ara fa un any.

Entre les persones majors de 55 anys la desocupació augmenta en 2.600 persones respecte al trimestre anterior (+4,10%), i en 19.500 persones interanualment (+41,9%), situant-se en 66.000 persones.

L’atur entre les persones estrangeres es redueix intertrimestralment en 8.300 persones, i en 30.600 persones interanualment. Representen el 24,6% del total de persones en situació de desocupació.

100 persones porten més d’un any en situació de desocupació (el 35,06% del total). Són 3.100 persones més que el trimestre anterior, però 3.100 menys interanualment. D’aquestes, 69.200 persones porten més de 2 anys sense feina (57,14% del total de l’atur de llarga durada).

Les persones en situació d’atur que no perceben subsidi o prestació per desocupació representen aquest trimestre el 63,9% del total de l’atur.

Aquest trimestre s’han creat 62.400 llocs de treball i 156.500 llocs de treball en un any. Intertrimestralment, l’increment de l’ocupació s’ha produït a tots els sectors: la indústria, 33.500 llocs de treball més, als serveis, +20.000 ocupats, a la construcció, +6.000 llocs de treball, i a l’agricultura, +2.900 ocupats. Interanualment els serveis han creat 135.200 llocs de treball i la indústria 30.400 nous llocs de treball. Per contra, la l’agricultura n’ha destruït 5.900 i la construcció 3.100.

Intertrimestralment, el sector privat ha creat 57.000 llocs de treball, i el sector públic 5.400. Interanualment, el sector privat ha generat 140.600 llocs de treball, i el sector públic 16.000.

Pel que fa a les famílies, el tercer trimestre del 2023 presenta 86.000 llars sense cap persona perceptora d’ingressos, 800 habitatges amb tots els seus actius en situació de desocupació i 149.600 llars amb tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

A Catalunya, el tercer trimestre del 2023, la taxa d’atur se situa en el 8,5% i el nombre de persones en situació d’atur en 345.400 persones. Tot i el repunt del nombre de persones en situació de desocupació (+8.600 persones), estem davant la taxa d’atur més baixa en un tercer trimestre des del 2007 (6,7%).

Aquest increment de l’atur es deu a l’augment de la desocupació femenina, amb 14.800 dones més aquest trimestre, que ha fet pujar la seva taxa d’atur fins al 9%. Tot i això, presenten menys desocupació que ara fa un any.

Intertrimestralment creix l’atur també entre els joves i les persones majors de 55 anys, mentre que es redueix entre homes i la població estrangera.

Tot i l’increment de l’atur, aquest trimestre se supera el rècord històric d’ocupació, arribant a 3.716.400 persones ocupades. Aquest trimestre s’han creat 62.400 llocs nous de treball i 156.500 noves ocupacions en un any, destacant la creació de 33.500 llocs de treball en la indústria i 20.000 en el sector serveis intertrimestralment i 135.200 llocs de treball creats als serveis i 30.400 en la indústria en un any.

Així mateix, continua reduint-se la taxa de temporalitat, situada aquest trimestre en el 13,5%, -0,7p.p. menys que el trimestre anterior i 2,9 punts percentuals menys que ara fa un any. La població assalariada amb un contracte indefinit és del 86,5%.

També cau la temporalitat juvenil que, tot i continuar sent molt elevada (44,1%, 3 vegades més que la general), es redueix en 15,33 punts percentuals respecte a l’any anterior.

I també es redueix la taxa de parcialitat, que se situa en el 11,7%, tot i que entre les dones arriba al 17,6%.

Un factor important d’aquest trimestre ha estat l’increment de la població activa (el nombre de persones que vol i/o pot treballar), en 71.000 persones i +136.700 persones interanualment. Per contra, la població inactiva ha caigut aquest trimestre en 17.800 persones. Si observem la població inactiva de 16 a 64 anys, s’observa una reducció de 25.500 persones en un trimestre. Part d’aquesta població s’hauria incorporat al mercat de treball com a població activa en situació de desocupació que busca feina, fet que explicaria en part l’augment de l’atur, tot i l’increment de la creació d’ocupació.

Tot i això, 121.100 persones presenten atur de llarga durada i el 57,14% d’aquestes porten més de 2 anys sense trobar feina). El 63,9% de les persones en situació d’atur no perceben subsidi o prestació per desocupació i les llars sense cap persona perceptora d’ingressos arriba a les 86.000 llars. A més, encara tenim 103.800 habitatges amb tots els actius en situació de desocupació i 149.600 llars amb tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.

Totes aquestes dades reflecteixen com, en aquest trimestre, el mercat de treball continua amb la bona evolució pel que fa a la reducció de l’atur i la creació d’ocupació. En aquest sentit, estem en el moment idoni per fer front aspectes pendents que continuen precaritzant les condicions laborals de moltes persones treballadores: els salaris baixos, l’alta parcialitat, sobre tot la involuntària i entre les dones, la distribució irregular de la jornada a molts sectors, les dificultats en l’accés al treball i les condicions laborals de joves, dones i persones majors de 45 anys o la cronificació de l’atur de llarga i molt llarga durada.

D’altra banda, els preus de consum, amb un nou increment dels carburants i l’electricitat, continuen arrossegant a l’alça els preus de la cistella de la compra. Així mateix, coneixem novament els beneficis rècord d’entitats financeres com a resultat de l’increment dels interessos i la no remuneració dels dipòsits i estalvis de les persones treballadores. I no oblidem tampoc l’augment dels marges empresarials basat en el continu increment dels costos finals dels productes.

Tots aquests elements continuen llastrant la ja malmesa situació de les llars que veuen com els salaris actuals no són suficients per viure dignament, incrementant la pobresa laboral, i afecten especialment a les persones i famílies en situació de més vulnerabilitat.

Per la UGT de Catalunya és imprescindible un canvi de política econòmica i empresarial, amb l’objectiu d’acabar amb l’estratègia de grans beneficis resultants del continu increment dels preus finals dels productes que repercuteixen negativament en les persones treballadores.

Insistim en la necessitat de recuperar el poder adquisitiu perdut de la classe treballadora, que passa per l’increment salarial dels treballadors i treballadores, i també en la urgència de garantir la protecció de les famílies en situació de més vulnerabilitat.

Amb tot això, la UGT de Catalunya continua reclamant:

  • L’enfortiment del Diàleg social i del marc català de relacions laborals, com a eina de participació entre el Govern i els Interlocutors Socials per desenvolupar les mesures d’escut social i de millora de l’activitat econòmica que generi treball digne i amb drets, i un model laboral més just, solidari i equilibrat.
  • Un nou model productiu més just i sostenible, basat en una política industrial amb més inversió́ en innovació́, formació́ i coneixement, amb un model turístic sostenible i amb condicions de treball digne i un sector serveis amb valor afegit. Un model productiu que ens possibiliti la transició ecològica capaç de fer front a l’emergència climàtica.
  • Avançar cap a la jornada de 32 hores setmanals. 35 hores per llei, ara! Arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
  • Consolidar per llei el salari mínim professional al 60% del salari mitjà, establir el Salari Mínim de Referència Català, per aconseguir que cap salari estigui per sota del 60 % del salari mitjà del país (1.319 euros per 14 pagues), i augmentar els salaris en consonància amb el nivell d’inflació i els beneficis empresarials.
  • Un model de protecció social que garanteixi els recursos suficients i estables en qualsevol moment de la vida, amb l’ampliació de la Renda Garantida de Ciutadania i amb una millor compatibilitat amb l’Ingrés Mínim Vital, i un sistema públic de pensions just, suficient i sostenible.

Un Servei Públic d’Ocupació de Catalunya modern, amb la inversió, els recursos i personal tècnic orientador necessaris per transformar-lo en un servei permanent i referent per a les persones treballadores, que busquen feina o volen progressar professionalment, i per a les empreses, amb una intermediació pública efectiva i de qualitat.