En el transcurs del 2022, la contractació indefinida representa el 38,65% del total de la contractació acumulada, davant del 15,33% del mateix període de l’any passat i del 13,59% del juny de 2019.

Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes de juny a Catalunya

Dades destacades:

Atur

 • Per cinquè més consecutiu es redueix l’atur a Catalunya i se situa en 338.081 persones, 946 persones menys respecte al mes anterior (-2,86%), i 107.781 persones menys interanualment (-24,17%).
 • A l’Estat espanyol, també cau l’atur i se situa en 880.582 persones, amb un decrement intermensual de 42.409 persones (-1,45%), i una reducció interanual de 733.757 persones (-22,30%).
 • L’atur es redueix a totes les províncies. A Barcelona, en 6.304 persones (-2,47%), a Girona en 1.707 persones (-5,28%), a Tarragona en 1.279 persones (-3,06%) i a Lleida en 656 persones (-3,52%). Interanualment l’atur també baixa a totes les demarcacions: a Barcelona en 80.424 persones, a Tarragona en 12.028 persones, a Girona en 10.732 persones i a Lleida en 4.597 persones.
 • En termes absoluts, aquest mes es redueix més l’atur masculí (-5.951 homes, -4%) que el femení (-3.995 dones, -2,01%). En l’actualitat hi ha 52.071 dones més en situació d’atur que homes (195.076 dones per 143.005 homes). Aquest mes les dones representen el 57,70% del total de l’atur. Interanualment, la reducció de l’atur femení en termes absoluts (-56.363 dones, -22,42%) és superior al masculí (-51.418 homes, -26,45%).
 • També decreix l’atur juvenil (-1.016 joves, -5,29%) i se situa en 18.206 joves. Interanualment també cau l’atur juvenil, amb 11.426 joves menys en situació de desocupació (-38,56%).
 • Es redueix l’atur entre les persones majors de 45 anys, situant-se en 201.130 persones (-4.252 persones, -2,07%). Interanualment també baixa l’atur d’aquestes persones (-39.434 persones, -16,39%). Representen el 59,49% del total de l’atur a Catalunya.
 • I també baixa l’atur entre les persones estrangeres, que se situa en 363 persones, 3.065 persones menys intermensualment, i 31.677 persones estrangeres menys en situació d’atur interanualment. Representen el 19,33% del total de l’atur. La reducció de persones estrangeres en situació d’atur es produeix fonamentalment als serveis, amb el 73,61% del decrement total.
 • L’atur es redueix a tots els sectors, Fonamentalment als serveis (-7.641 persones), però també a la indústria (-1.068 persones), a la construcció (-656 persones), entre les persones sense ocupació anterior (-347 persones) i a l’agricultura (-234 persones). Interanualment, l’atur es redueix també als serveis, amb 81.381 persones menys en situació de desocupació, seguit de les persones sense ocupació anterior (-8.501 persones), la construcció (-7.858 persones), la indústria (-7.643 persones), i l’agricultura (-2.398 persones).

Afiliació a la seguretat social

El número de persones cotitzants a la seguretat a Catalunya se situa en 3.637.223 persones, 618 persones ocupades més que el mes anterior (+1,05%), i 151.818 persones més que ara fa un any (+4,36%).

Contractació

 • Puja la contractació. Aquest mes s’han signat un total de 974 contractes, 23.953 contractes més que el mes passat (+9,32%), i 14.407 contractes més que ara fa un any (+5,40%).
 • Augmenta la contractació indefinida. 129.542 contractes indefinits signats, 7.695 contractes més intermensualment (+6,32%), i 578 contractes indefinits més interanualment (+260,20%). La contractació indefinida representa el 46,10% del total de la contractació mensual.
 • Els contractes indefinits fixos discontinus (44.128 contractes aquest mes), representen el 34,06% del total de la contractació indefinida.
 • Creix també la contractació temporal. 151.432 contractes temporals signats, 16.258 contractes més intermensualment (+12,03%), però 79.171 contractes temporals menys interanualment (-34,33%). La contractació temporal representa el 53,90% del total de la contractació mensual.
 • Del total de contractes signats, el 80,93% ha estat del sector serveis (227.391 contractes), i d’aquests, el 46,10% ha estat indefinida. Aquest mes, la contractació indefinida a la construcció representa el 80,15% dels contractes signats i a l’agricultura el 65,33%. A la indústria la contractació indefinida se situa en el 30,67% del total de la contractació en el sector.
 • En el que portem d’any, la contractació indefinida representa el 38,65% del total de la contractació acumulada, davant del 15,33% del mateix període de l’any passat i del 13,59% del juny de 2019.
 • El 52,79% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (148.330 contractes) i el 47,21% dones (132.644 contractes).

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)

 • A 30 de juny, 405 persones estaven en situació d’ERTO a Catalunya, 988 persones menys que el maig. D’aquestes, 2.872 persones estan incloses en ETOP, 105 persones en un ERTO per força major i 428 persones en el mecanisme RED sectorial d’agències de viatges (de les quals el 77,57% són dones, i el 84,58% pertanyen a la província de Barcelona)
 • Del total de persones en ERTO, 1.894 són dones i 1.511 són homes. Les dones representen el 55,62% de les persones incloses en un ERTO.
 • El 51,60% de les persones tenen un ERTO parcial (1.757 persones) i el 48,40% tenen un ERTO amb suspensió del contracte (1.648 persones).
 • A l’Estat espanyol el número de persones en situació d’ERTO es de 570 persones.

Protecció social

 • 986 persones reben una prestació per desocupació i la taxa de cobertura se situa en el 61,20% (s’inclouen els treballadors fixos discontinus que es troben en període inactiu dins del contracte)
  319 persones cobren una prestació contributiva                                           667 persones cobren una prestació no contributiva (el 45,86% del total de d’atur registrat amb dret a prestació)
 • 041 persones no cobren prestacions per desocupació (el 38,80% del total de l’atur registrat).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Segueix la bona evolució del mercat de treball i per cinquè mes consecutiu es redueix l’atur a Catalunya. També augmenta la contractació i l’afiliació a la seguretat social com a conseqüència de la recuperació del turisme, entre altres factors, que torna als nivells prepandèmics, produint l’increment de l’activitat en el sector turístic i el comerç.

La dada d’atur d’aquest juny a Catalunya és la més baixa des del juliol de 2008, quan se situava en 321.964 persones en situació de desocupació.

Aquest mes destaca la reducció de l’atur (també entre les dones, les persones joves, les majors de 45 anys i les estrangeres), l’increment de la contractació, amb 23.953 contractes més, i la creació d’ocupació, amb 37.618 nous llocs de treball.

Es consoliden mes a mes els bons resultats de la reforma laboral pactada entre les organitzacions sindicals, patronals i el govern de l’Estat espanyol, i al juny la contractació indefinida representa el 46,10% del total de la contractació, mentre que fa un any era el 13,5% i al juny de 2019 no arribava al 11,5%. Així mateix, el 34,06% dels contractes indefinits ha estat fixos-discontinus.

A la construcció la contractació indefinida arriba al 80,15% dels contractes mensuals, a l’agricultura al 65,33%, als serveis al 46,10% i a la indústria al 30,67%.

Des del gener, el 38,65% dels contractes signats a Catalunya ha estat indefinit. L’any passat la contractació indefinida acumulada era el 15,33% i al 2019 se situava en el 13,6%.

Tot i els bons resultats dels indicadors del mercat de treball, fa només una setmana vam conèixer la dada avançada de l’IPC, que aquest mes de juny es dispara fins al 10,2%, el nivell més alt en 37 anys, com a conseqüència de la pujada de preus dels aliments i la benzina, provocant la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies i les persones i agreujant les situacions de vulnerabilitat i la pobresa laboral.

Necessitem un canvi de rumb de les polítiques socials i econòmiques que doni resposta a aquesta emergència social. Ja és hora d’actuar amb mesures reals, urgents, amb un pressupost suficient i pactades dins del diàleg social, amb aplicació i efecte immediat.

Ens referim a l’increment de l’IRSC, l’ampliació de la cobertura de la Renda Garantida de Ciutadania, un bo social de subministraments, mesures de suport al teixit productiu, ajudes selectives i de crèdit a persones autònomes i petites empreses, sempre amb el compromís del manteniment de l’ocupació.

I també a l’increment dels salaris, la inclusió de clàusules de revisió salarial als convenis col·lectius i la contenció dels preus que garanteixi el poder adquisitiu dels treballadors i de les treballadores.

Tornem a demanar una nova Llei per al sector del turisme, que fomenti la transformació del sector i la creació d’ocupació de qualitat i amb condicions laborals dignes per a les treballadores i els treballadors. I un Pacte nacional per a la indústria amb un pressupost garantit i suficient per desenvolupar-lo i mesures transformadores per a una indústria més resilient i sostenible, generadora de treball digne.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • Mesures per contenir el preu, actuant sobre les causes de la pujada dels preus dels aliments i energètics, aconseguir un repartiment equilibrat de l’ajust entre totes les rendes, incloent-hi els beneficis empresarials i les rendes dels lloguers immobiliaris, i desenvolupar una negociació col·lectiva que freni la dinàmica de pèrdua de poder adquisitiu dels salaris.
 • Garantir el poder adquisitiu de les llars, especialment d’aquelles persones amb menys recursos, i donar una resposta immediata a aquelles persones en situació de més vulnerabilitat, amb polítiques públiques accessibles, permanents en el temps i amb els professionals necessaris per atendre les persones.
 • Avançar en el marc del Diàleg Social per a consolidar plenament una ocupació digna i amb drets al nostre país, amb un model laboral més just, solidari i equilibrat.
 • L’increment del Salari Mínim Interprofessional fins arribar en el 2023 al 60% del salari mig del país, tal i com recomana la Carta Social Europea.
 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • L’enfortiment dels serveis públics, amb més inversió en equipaments de salut, educació, serveis socials, dependència, serveis d’ocupació i tot el sector públic, garantint també unes condicions salarials i laborals dignes per als treballadors i treballadores del sector.
 • La utilització dels Fons europeus de reconstrucció, transformació i resiliència i els Next Generation per impulsar polítiques de reactivació econòmica, dirigides a un nou model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible, i a la creació d’ocupació de qualitat.
 • Reforçar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb el pressupost i el personal necessari amb l’objectiu de reduir l’atur, fonamentalment entre les dones, les persones majors de 45 anys i l’atur de llarga durada i molt llarga durada.