UGT FICA de Catalunya ha signat el principi d’acord del conveni col·lectiu del metall de la província de Barcelona amb vigència per als anys 2020 i 2021. En el mes de desembre de 2020 es reportarà per a tots els grups professionals una pagament únic que suposa el 0,8% de l’annex 1 de les taules salarials dels 2019. Les taules i annexos salarials que es publiquin per al 2020 seran les mateixes que per al 2019, sense afegir la quantitat anterior.

A partir de l’1 de gener de 2021, les taules salarials de l’any 2019 s’incrementaran en un 2% en tots els conceptes. No s’aplicarà la compensació ni l’absorció dels anys 2020 i 2021. La clàusula que estableix les 8 hores de lliure disposició es mantindran en vigor per al 2021.

Així mateix, el principi d’acord inclou la creació de comissions de treball per al 2021 de plans industrials, de manteniment i garantia de l’ocupació, teletreball, desconnexió digital i registre de la jornada.

UGT FICA de Catalunya ha firmado el principio de acuerdo del convenio colectivo del metal de la provincia de Barcelona con vigencia para los años 2020 y 2021. En el mes de diciembre de 2020 se reportará para todos los grupos profesionales una pago único que supone el 0,8% del anexo 1 de las mesas salariales de los 2019. Las mesas y anexos salariales que se publiquen para el 2020 serán las mismas que para el 2019, sin añadir la cantidad anterior.

A partir del 1 de enero de 2021, las mesas salariales del año 2019 se incrementarán en un 2% en todos los conceptos. No se aplicará la compensación ni la absorción de los años 2020 y 2021. La cláusula que establece las 8 horas de libre disposición se mantendrán en vigor para el 2021.

Así mismo, el principio de acuerdo incluye la creación de comisiones de trabajo para el 2021 de planes industriales, de mantenimiento y garantía de la ocupación, teletrabajo, desconexión digital y registro de la jornada.