Les vacances són un dret fonamental de les persones treballadores, reconegut per la Constitució (article 40.2) i regulat també a l’article 38 de l’Estatut dels Treballadors (ET) i un període de descans retribuït. Un dels temes que pot generar dubtes en molts treballadors i treballadores és el nombre de dies de vacances que tenim.

Quants dies de vacances em corresponen?

La durada de les vacances mai pot ser inferior a trenta dies naturals per any treballat, segons l’article 38 de l’Estatut dels Treballadors i Treballadores, però aquest període pot ser ampliat i, per tant, millorat en el conveni col·lectiu o en el contracte de treball.

Per tant, caldrà revisar el conveni col·lectiu que ens és d’aplicació o veure si el contracte especifica els dies de vacances que ens pertoquen.

Les vacances són en dies naturals o laborables?

Com ja hem dit, l’ET fixa 30 dies naturals de vacances per any treballat i cal especificar que el concepte “dies naturals” fa referència a tots els dies de l’any (de dilluns a diumenge).

Ara bé, molts convenis col·lectius, quan fixen els dies de vacances ho fan referint-se a “dies laborables”; per tant, només contempla de dilluns a divendres, sense comptar caps de setmana ni festius.

Si el teu conveni col·lectiu estableix les vacances en dies laborables, tenint en compte que la llei determina que la durada de les vacances no pot ser inferior a trenta dies naturals, en aquest cas no podran ser inferiors a 22 dies laborables l’any.

Calcular els dies de vacances

Si el teu conveni estableix els mateixos dies de vacances que l’Estatut dels Treballadors, tindràs dret a 2,5 dies naturals de vacances per mes treballat. Si, per exemple, has treballat a l’empresa durant sis mesos, et correspondran 15 dies naturals. En el cas que es comptin les vacances en dies laborables, hauràs de calcular 1,8 dies laborables per mes treballat.

Recorda sempre que la llei estableix el nombre mínim de dies de vacances, però és possible que el teu conveni col·lectiu n’inclogui més! En aquest cas, per saber quants dies et corresponen, hauràs de dividir aquell número per 12 mesos i multiplicar-lo pels mesos que hagis treballat.

Dies de vacances en els contractes a temps parcial

Totes les persones treballadores tenen dret a gaudir de les vacances independentment del tipus de contracte. La legislació laboral estableix els dies de vacances sense distinció de la jornada laboral i també dicta que les persones que treballen a temps parcial tenen els mateixos drets que qui treballa a temps complet.

Per tant, les persones amb un contracte a temps parcial també gaudiran d’unes vacances de, com a mínim, 30 dies naturals.

Es poden substituir les vacances per una compensació econòmica?

No. Les vacances sempre han de ser retribuïdes i no són substituïbles. Només es compensaran econòmicament si el contracte finalitza abans d’haver gaudit de les vacances (és a dir, que quedaran incloses en la part de la quitança -“finiquito”- que correspongui).

Tampoc et poden sancionar eliminant o reduint el nombre de dies de vacances.