QUÈ HA D’INCLOURE UN CONTRACTE DE TREBALL?

0
40

El contracte de treball és l’acord entre la persona treballadora i l’empresa, pel qual la treballadora o treballador es compromet voluntàriament a prestar els seus serveis a l’empresa a canvi d’una retribució econòmica. El contracte estableix les condicions de la relació laboral i els drets i les obligacions de l’empresa i la persona treballadora.

El contracte és un document molt important i ha d’incloure un contingut mínim, és per això que és imprescindible revisar-lo bé abans de signar. Has de saber que el contingut del contracte de treball queda regulat en el capítol II de l’Estatut dels Treballadors (ET).

Identificació de les parts

El contracte ha de recollir tant les dades de la persona treballadora com els de l’empresa. Hi ha alguns aspectes fonamentals: nom o denominació social, número d’afiliació a la seguretat social, número d’identificació fiscal i domicili i categoria professional. Cal revisar que les dades siguin les correctes!

Durada i data d’inici

L’article 15 de l’ET indica que el contracte es presumeix concertat per temps indefinit. Si el contracte de treball és de durada determinada, cal que s’hi especifiqui amb precisió la causa i les circumstàncies concretes que el justifiquen.

El que sí que ha de constar obligatòriament és la data d’inici de la relació laboral i també és important que hi consti si hi ha o no període de prova (article 14 de l’ET).

Jornada de treball

La durada i distribució de la jornada ordinària de treball. En el contracte no només han de constar les hores setmanals, sinó també com es distribueixen (en jornada continuada o partida). En moltes ocasions, la jornada de treball no hi queda recollida, sinó que es remet al conveni col·lectiu d’aplicació. En tot cas, has de tenir en compte que la llei estableix que la durada màxima de la jornada de treball és de 40 hores setmanals.

Comprova que és la jornada acordada en l’entrevista de feina!

Lloc de treball

El contracte ha d’indicar quin és el domicili del centre de treball o empresa on la persona treballadora desenvoluparà les seves tasques. També pot indicar si es contempla o no la possibilitat de teletreball o treball a distància.

Funcions i grup professional

La legislació exigeix que el contracte de treball inclogui una descripció de les funcions del treballador/a o el grup professional del lloc de treball.

En qualsevol cas, el fet d’indicar un grup professional no implica que la persona treballadora hagi de realitzar totes les funcions pròpies d’aquest grup. En aquest sentit, el mateix contracte pot especificar que només li correspon alguna de les tasques o funcions.

Salari o remuneració

El salari és un dels elements més importants del contracte de treball. Comprèn la totalitat de les percepcions econòmiques, tant el salari base com els complements. Aquest pot ser en diners o en espècie, però la retribució en espècie mai pot superar el 30% de les percepcions salarials totals.

Ens podem trobar que en el contracte posi que el salari és “segons conveni”, en aquest cas haurem de cobrar el que s’estableixi en el nostre conveni col·lectiu. En tot cas, mai es pot cobrar per sota del que estableix el salari mínim interprofessional (SMI) que, per a aquest 2024, és de 1.134 euros bruts mensuals.

El contracte ha de preveure també la periodicitat amb la qual es cobrarà, la data i la forma de pagament del salari.

Vacances

Dins de l’estructura del contracte ha de constar el nombre de dies de vacances anuals i, si és el cas, les modalitats d’atribució i determinació d’aquestes vacances. En cas contrari, serà el que estableixi el conveni col·lectiu.

Recorda que les vacances són retribuïdes i irrenunciables i que la durada no pot ser inferior a 30 dies naturals per any complet.

Conveni col·lectiu

És important que el contracte especifiqui quin és el conveni col·lectiu d’aplicació, perquè sàpigues on pots revisar quines són les condicions de treball aplicables al teu lloc de treball. Consulta’l per tenir tota la informació!

Altres pactes

El contracte de treball també pot incloure altres pactes entre l’empresa i la persona treballadora, com ara una clàusula de confidencialitat, un compromís de dedicació exclusiva o un pacte de no competència.

Més informació laboral

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí