El treball nocturn és una necessitat tècnica en determinats sectors amb processos productius continus o amb necessitat d’oferir un servei permanent. Cada vegada hi ha més persones que treballen de nit i és imprescindible que coneguin els seus drets com a treballadores i treballadors nocturns per assegurar un ambient laboral just i saludable.

Què es considera treball nocturn?

El treball nocturn és el que es porta a terme entre les 10 de la nit i les 6 del matí. Es considera treballadora o treballador nocturn qui habitualment realitza en el període nocturn almenys 3 hores de la seva jornada diària o qui es pugui preveure que treballarà en aquest període una part no inferior a un terç de la seva jornada laboral anual. Està regulat a l’article 36 de l’ET.

Quantes hores es pot treballar de nit?

El treball nocturn no pot superar les 8 hores diàries de mitjana, en un període de 15 dies.

Si treballo de nit, puc fer hores extres?

Les persones que treballen de nit no poden fer hores extres, excepte quan sigui imprescindible per prevenir i reparar sinistres i altres danys urgents i extraordinaris, així com les hores emprades per corregir irregularitats en el relleu dels torns.

Els treballadors nocturns cobren més?

La retribució específica del treball nocturn ve determinada pels convenis col·lectius d’aplicació en cada lloc de treball. És a la negociació col·lectiva on es poden establir els plusos de nocturnitat, tot i que el salari ja pot incloure el treball nocturn o es pot acordar una compensació per descansos entre l’empresa i la persona treballadora.

El plus de nocturnitat és un complement salarial que pot consistir en un import extra que l’empresa abona a la persona que treballa en horari nocturn, o bé una compensació en temps de descans.

Tothom pot treballar de nit?

No. Es prohibeix el treball nocturn a menors d’edat i a persones en períodes de formació. Igualment, si existeix un risc per a la seguretat i la salut de les persones embarassades o en període de lactància, l’empresa ha d’adoptar mesures i, si cal, evitar que faci treball nocturn.

Quin és el temps de descans durant el treball nocturn?

Si no ho estableix el conveni col·lectiu, el temps de descans és el mateix que en les jornades diürnes; per tant, si la jornada és de més de 6 hores, es té dret descansar 15 minuts.

Si la jornada es de 8 hores, es té dret a descansar 30 minuts. El conveni pot establir si aquest descans es pot dividir en dos períodes de 15 minuts.

Entre el final d’una jornada i el començament de l’altra han de passar com a mínim 12 hores i es té dret a un descans setmanal de com a mínim un dia i mig ininterromput.

Com afecta el treball nocturn a la salut de les persones treballadores?

Segons l’OMS, treballar de nit és un factor de risc per a la salut. El treball nocturn inverteix el ritme biològic natural i força l’organisme a treballar en unes hores en què el cos està desactivat. Aquest fet pot provocar l’aparició de diversos trastorns nerviosos i patologies relacionades amb la fatiga i, fins i tot, més predisposició a patir accidents de treball.

Però a més d’alterar ritmes circadiaris —un tipus de bioritme o ritme biològic— de les persones, el treball nocturn i per torns també pot provocar altres trastorns no menys importants com són les modificacions dels hàbits alimentaris i trastorns gastrointestinals en menjar a deshores o saltar-se àpats, pertorbacions del son pels canvis de torn i/o la mala qualitat del descans diürn, alteracions de la vida social i familiar i alteracions de la vida laboral.

Quines són les obligacions de l’empresa?

L’empresa ha de garantir que les persones que treballin de nit disposin d’avaluacions gratuïtes del seu estat de salut abans d’incorporar-se al treball nocturn i, posteriorment, a intervals regulars, segons el que disposa la Llei de prevenció de riscos laborals.

Les treballadores i treballadors nocturns als quals es reconeguin problemes de salut lligats al seu torn de treball, tenen dret a ser destinats a un lloc de treball diürn que existeixi en l’empresa i per al qual siguin aptes.

L’empresa ha de notificar a l’autoritat laboral si recorre habitualment al treball nocturn. El Govern pot establir limitacions i garanties addicionals per a la realització de treball nocturn en determinades activitats o categories, en funció dels riscos que comportin per a la salut i la seguretat.

Si vols més informació sobre els teus drets com a treballador nocturn, o necessites assessorament específic en la prevenció de riscos laborals, posa’t en contacte amb nosaltres.