El Reial decret llei 27/2020, en la seva Disposició final dècima, modifica l’article cinquè Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adoptaven determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.

Així, aquesta disposició considera, amb caràcter excepcional, la situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, als períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores provocats pel virus COVID-19, excepte quan el contagi de la malaltia s’hagi produït en la en la realització del treball que serà qualificat com a accident de treball.

També i amb el mateix caràcter excepcional, amb efectes des de l’inici de la situació de restricció de la sortida o entrada a un municipi, i mitjançant el corresponent comunicat de baixa, s’estendrà aquesta protecció a aquells treballadors que es vegin obligats a desplaçar-se de localitat per a prestar serveis, sempre que per l’autoritat competent s’hagi acordat restringir la sortida, o l’entrada, de persones del municipi on aquests treballadors tinguin el seu domicili, o a on l’empresa tingui el seu centre de treball en el cas que el treballador tingui el seu domicili en un altre municipi, i els hagi estat denegada de manera expressa la possibilitat de desplaçar-se per l’autoritat competent, no puguin fer el seu treball de manera telemàtica per causes no imputables a l’empresa per a la qual presten els seus serveis o al propi treballador i no tinguin dret a percebre cap altra prestació pública.

L’acreditació de l’acord de restricció de la població on el treballador té el seu domicili o l’empresa el seu centre de treball, i la denegació de la possibilitat de desplaçament es realitzarà mitjançant certificació expedida per l’ajuntament del domicili o, en el seu cas, pel centre de treball afectat per la restricció davant el corresponent òrgan del servei públic de salut. D’igual forma, la impossibilitat de realització del treball de manera telemàtica s’acreditarà mitjançant una certificació de l’empresa o una declaració responsable en el cas dels treballadors per compte propi davant l’organisme del servei públic de salut.

En el supòsit de treballadors per compte d’altri que tinguessin el domicili en diferent municipi del centre de treball, a més del que es preveu en el paràgraf anterior, haurà d’acreditar:

  • Certificat d’empadronament
  • Certificat d’empresa que el treballador desenvolupa el seu treball en el centre situat en el municipi afectat per la restricció
  • Que l’empresa no ha procedit al tancament del centre de treball, mitjançant la corresponent certificació de l’empresa
  • La durada de la prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat de baixa i la corresponent alta

Aquest subsidi per incapacitat temporal és incompatible amb els salaris que s’haguessin percebut, així com amb el dret a qualsevol altra prestació econòmica de la Seguretat social, inclosa la incapacitat temporal per contingències comunes o professionals. En aquests supòsits, el treballador haurà de presentar davant el mateix òrgan del servei públic de salut. la certificació de l’empresa acreditant la no percepció de salaris

Podrà causar dret a aquesta prestació la persona treballadora per compte propi o aliè que es trobi en la data del fet causant en situació d’alta en qualsevol dels règims de Seguretat Social.

La data fet causant serà la data en la qual s’acordi l’aïllament, restricció o malaltia del treballador, sense perjudici que el comunicat de baixa s’expedeixi amb posterioritat a aquesta data.