Permís per a les persones treballadores per a les quals el dia de les eleccions coincideixi amb la seva jornada laboral

El dia de les eleccions, 14 de febrer de 2021, les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d’electores i que no gaudeixin de dia festiu en aquesta data:

  • Coincidència màxima de 2 hores

No hi ha permís

  • Si és de més de 2 hores i menys de 4 hores

Permís de 2 hores

  • Si és de 4 hores o més

Permís de 4 hores

*Amb l’horari d’obertura de 9 hores fins les 20 hores

Aquest permís és en tot cas retribuït i no recuperable, d’acord amb el que estableix la normativa laboral vigent.

S’ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda.

Permís per als membres de mesa electoral o els interventors per als quals el dia de les eleccions coincideixi amb la seva jornada laboral

Als treballadors i treballadores que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d’interventors se’ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia 14 de febrer de 2021 i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

Per tal de facilitar el compliment dels deures dels membres de les meses electorals durant la jornada electoral, el torn de nit que comença el dia de la votació s’ha de computar com a jornada laboral del dia.

Aquests permisos, de caràcter no recuperable, els ha de retribuir l’empresa un cop es justifiqui l’actuació com a membre de mesa o interventor.

El permís de les cinc primeres hores que estableix es fa extensiu a totes les persones treballadores que gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació i que acreditin la seva condició de membre de mesa o interventor, en les mateixes condicions que estableix l’apartat anterior.

Permís per als apoderats per als quals el dia de les eleccions coincideixi amb la seva jornada laboral

Les empreses han de concedir un permís retribuït durant la jornada completa del diumenge 14 de febrer de 2021 i de caràcter no recuperable als treballadors i treballadores que acreditin la condició d’apoderats.

Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu

Amb la finalitat que les persones treballadores puguin formular personalment la sol·licitud de certificació acreditativa de la seva inscripció en el cens que estableix l’article 72 de la Llei orgànica del règim electoral general, a l’efecte de poder emetre el vot per correu, poden gaudir d’un permís de fins a quatre hores si duen a terme funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia de les eleccions, d’acord amb el que estableix la normativa laboral vigent.

Es podrà gaudir d’aquest permís des de la data de la convocatòria fins al dia 5 de febrer de 2021.

Permiso para las personas trabajadoras para las cuales el día de las elecciones coincida con su jornada laboral

El día de las elecciones, 14 de febrero de 2021, las empresas tienen que conceder a las personas trabajadoras que tengan la condición de electoras y que no disfruten de día festivo en esta fecha:

  • Coincidencia máxima de 2 horas

No hay permiso

  • Si es más de 2 horas y menos de 4 horas

Permiso de 2 horas

  • Si es de 4 horas o más

Permiso de 4 horas

*Con el horario de apertura de 9 horas hasta las 20 horas

Este permiso es en todo caso retribuido y no recuperable, de acuerdo con lo que establece la normativa laboral vigente.

Se debe reducir proporcionalmente la duración del mencionado permiso a las personas trabajadoras que el día de la votación realicen una jornada inferior a la habitual, legal o convenida.

Permiso para los miembros de mesa electoral o los interventores para los cuales el día de las elecciones coincida con su jornada laboral

A las personas trabajadoras que acrediten la condición de miembros de mesa electoral o de interventores se les ha de conceder el permiso correspondiente a la jornada completa del día 14 de febrero de 2021 y, además, un permiso correspondiente a las cinco primeras horas de la jornada laboral del día inmediatamente
posterior.

Con el fin de facilitar el cumplimiento de los deberes de los miembros de las mesas electorales durante la jornada electoral, el turno de noche que empieza el día de la votación se debe computar como jornada laboral del día.

Estos permisos, de carácter no recuperable, los ha de retribuir la empresa una vez se justifique la actuación como miembro de mesa o interventor.

El permiso de las cinco primeras horas que establece el artículo anterior se hace extensivo a todas las personas trabajadoras que disfruten de descanso semanal el día de la votación y que acrediten su condición de miembro de mesa o interventor, en las mismas condiciones que establece el apartado anterior.

Permiso para los apoderados para los cuales el día de las elecciones coincida con su jornada laboral

Las empresas han de conceder un permiso retribuido durante la jornada completa del domingo 14 de febrero de 2021 y de carácter no recuperable a las personas trabajadoras que acrediten la condición de apoderados.

Permiso para formular la solicitud de certificación para ejercer el voto por correo

Con la finalidad de que las personas trabajadoras puedan formular personalmente la solicitud de certificación acreditativa de su inscripción en el censo que establece el artículo 72 de la Ley orgánica del régimen electoral general, a efectos de poder emitir el voto por correo, pueden disfrutar de un permiso de hasta cuatro horas si realizan funciones lejos de su domicilio habitual o en otras condiciones de las cuales se deriven dificultades por ejercer el derecho de sufragio el día de las elecciones, de acuerdo con lo que establece la normativa laboral vigente.

Se podrá disfrutar de este permiso desde la fecha de la convocatoria hasta el día 5 de febrero de 2021.


ENLLAÇOS D’INTERÈS

Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Badalona

Ajuntament de Montgat

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Ajuntament de Tiana

parlament2021.cat

Instituto Nacional de Estadística – INE